Trang chủ   /   Bộ máy chính quyền
Bộ máy chính quyền

BỘ MÁY TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN HUYỆN QUAN SƠN

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA V:
 

1. Đồng chí: Vũ Văn Dạt - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Ngày, tháng, năm sinh:

10/1976

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thành Kim - Thạch Thành

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Chức vụ:

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Nơi  làm việc:

Huyện ủy huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: Tiếng anh D.

3. Đồng chí: Hoàng Văn Sơn - Phó chủ tịch HĐND huyện 

Ngày, tháng, năm sinh:

25/10/1970

Quê quán:

Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Phó chủ tịch HĐND huyện

Nơi  làm việc:

HĐND huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

23/9/1997

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh B.

II. CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. Ban Pháp chế HĐND huyện

Đồng chí: Phùng Khắc Khoa - Chủ nhiệm ỦBKT huyện ủy - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyệnNgày, tháng, năm sinh:

12/06/1968

Quê quán:

Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa.

Dân tộc:

Kinh                             Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa.

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy

Nơi  làm việc:

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

19/8/1995

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: ..................................................

2. Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

Đồng chí: Phạm Hồng Kiêu - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Trưởng ban KT-XH HĐND huyện
  

 

Ngày, tháng, năm sinh:

12/06/1968

Quê quán:

Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa.

Dân tộc:       

 Thái                       Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa.

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy

Nơi  làm việc:

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

19/8/1995

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: ..................................................

3. Ban Dân tộc HĐND huyện

 Đồng chí: Hà Xuân Khanh - Trưởng Ban Dân Vận huyện ủy - Trưởng ban dân tộc HĐND huyện 

Ngày, tháng, năm sinh:

01/02/1966

Quê quán:

Phú Lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                               Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận

Nơi  làm việc:

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

19/8/1995

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: ..................................................

III. THƯỜNG TRỰC UBND huyện.

 

1. Ông: Lương Tiến Thành

 Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện 

Ngày, tháng, năm sinh:

05/7/1977

Quê quán:

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

Nơi làm việc

UBND huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

...../......./19.......

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh B.

3. Ông: Nguyễn Văn Bình

Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh:

15/02/1970

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Định Công - Yên Định - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 5 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Phó chủ tịch UBND huyện

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư lâm nghiệp

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 ......

4. Ông Chu Đình Trọng

TVHU - Phó chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh:

11/1977

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Phó chủ tịch UBND huyện

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 ......

 IV. DANH SÁCH ​CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

1: Ông: Hoàng Ngọc Tuấn

Trưởng phòng Nội vụ

Ngày, tháng, năm sinh:

1975

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thành phố Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Nội vụ

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học SP tiểu học

+ Học vị: Thạc sỹ 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 Châu âu

2. Ông: Mai Thị Thùy Dung

Phó Chánh văn phòng HĐND & UBND

 

Ngày, tháng, năm sinh:

02/01/1984

Giới tính:

Nữ

Quê quán:

Hà Trung - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 5 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện​

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

03/02/2004

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

3. Bà: Lương Thị Hiền

Trưởng phòng TC-KH

Ngày, tháng, năm sinh:

25/5/1968

Giới tính:

Nữ

Quê quán:

Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

07/3/2000

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học kế toán và thương mại

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

4. Ông: Phạm Xuân Cường

Trưởng phòng Tư pháp

Ngày, tháng, năm sinh:

18/11/1961

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Mường Mìn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Tư pháp

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học KHXH&NV

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: ...................................

5. Ông: Lữ Thanh Hiệng

Trưởng phòng Lao động - TB&XH

 

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Xã Sơn Thủy huyện Quan Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Quan Sơn - huyện Quan Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Trưởng phòng LĐTB&XH

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Học hàm, học vị: .....................................

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ:  Tiếng anh .............................

6. Ông: Lê Văn Thơ

 Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin

 

Ngày, tháng, năm sinh:

1980

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

 Khu 4 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Phó Trưởng phòng Văn hóa và thông tin

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  B

7. Ông: Phạm Bá Chiến

 Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng

Ngày, tháng, năm sinh:

 1984

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Mường Mìn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                       Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng KT&HT

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: B

8. Ông: Nguyễn Văn Sinh 

 Trưởng phòng Nông nghiệp

 

Ngày, tháng, năm sinh:

12/1969

Giới tính:

Nam

Quê quán:

 Hà Tiến - Hà Trung - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng NN&PTNT

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn:Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  B

9. Ông Vi Văn Định

Trưởng phòng Y tế

Ngày, tháng, năm sinh:

17/4/1966

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Tam Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Tam Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Y tế

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

25/6/1993

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Y

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  B

10. Ông: Phạm Bá Hào

 Chánh Thanh tra huyện

Ngày, tháng, năm sinh:

25/9/1974

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Sơn Điện - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 6 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Chánh thanh tra huyện

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

...../......./......

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ:  B

11. Ông: Đinh Xuân Giang

 Trưởng phòng Dân tộc

Ngày, tháng, năm sinh:

27/7/1960

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thành Long - Thạch Thành - Thanh Hóa

Dân tộc:

Mường                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Dân tộc

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

04/5/1982

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: ......................................

12. Ông: Lê Đình Xuân

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày, tháng, năm sinh:

15/5/1971

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Trung Hạ - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

Nơi  làm việc:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ngày vào Đảng:

30/8/1998

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học SP toán

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: B

13. Ông Trần Văn Bồi

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

 

Ngày, tháng, năm sinh:

1980

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Hưng Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                       Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và MT

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị:

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

+ Ngoại ngữ: tiếng Anh B

14. Ông: Bùi Văn Điền 

Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự

 

Ngày, tháng, năm sinh:

 

Quê quán:

 Bá Thước  - Thanh Hóa

Dân tộc:

Mường                                      Tôn giáo: không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

 Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự

Nơi  làm việc:

BCH Quân Sự

Ngày vào Đảng:

....../....../........

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: ..................................................

15. Ông: Hà Văn Thông

Trưởng Công an huyện

Ngày, tháng, năm sinh:

1979

Quê quán:

 Quan Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng công an huyện

Nơi  làm việc:

Công an huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh  B

 

 

 

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 37
 Hôm nay: 826
 Tổng số truy cập: 812999
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT