Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 53 (TỪ NGÀY 28/12/2020 ĐẾN NGÀY 01/01/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 53 (TỪ NGÀY 28/12/2020 ĐẾN NGÀY 01/01/2021)

Thời gian

Người chủ trì/tham dự

Nội dung

 

Địa điểm

Thứ Hai 28/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự hội nghị tổng kết công tác nội chính,

PCTN và CCTP năm 2020

 

Hội trường tầng 3 Tỉnh ủy

15h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc với đoàn Thanh tra Tài chính ngân sách

 

Hội trường UBND huyện

15h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc với đoàn Thanh tra Tài chính ngân sách

 

Hội trường UBND huyện

15h00

Đ/c  Chu Đình Trọng - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc với đoàn Thanh tra Tài chính ngân sách

 

Hội trường UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh - UVBTV, Trưởng ban Dân vận,Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

15h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc với đoàn Thanh tra Tài chính ngân sách

 

Hội trường UBND huyện

Thứ Ba

29/12

14h00

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Lễ công bố xã Sơn Hà đạt chuẩn NTM

 

Xã Sơn Hà

14h00

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự Lễ công bố xã Sơn Hà đạt chuẩn NTM

 

Xã Sơn Hà

14h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Lễ công bố xã Sơn Hà đạt chuẩn NTM

 

Xã Sơn Hà

14h00

Đ/c  Chu Đình Trọng - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Lễ công bố xã Sơn Hà đạt chuẩn NTM

 

Xã Sơn Hà

14h00

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Hà Xuân Khanh - UVBTV, Trưởng ban Dân vận,Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự Lễ công bố xã Sơn Hà đạt chuẩn NTM

 

Xã Sơn Hà

Thứ Tư

30/12

8h00

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự hội nghị tổng kết các NQ chuyên đề, Chương trình của BCH, BTV Huyện ủy, giai đoạn 2015 - 2020

 

Trung tâm hội nghị huyện

8h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự hội nghị tổng kết các NQ chuyên đề, Chương trình của BCH, BTV Huyện ủy, giai đoạn 2015 - 2020

 

Trung tâm hội nghị huyện

8h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị tổng kết các NQ chuyên đề, Chương trình của BCH, BTV Huyện ủy, giai đoạn 2015 - 2020

 

Trung tâm hội nghị huyện

8h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự hội nghị tổng kết các NQ chuyên đề, Chương trình của BCH, BTV Huyện ủy, giai đoạn 2015 - 2020

 

Trung tâm hội nghị huyện

8h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự hội nghị tổng kết các NQ chuyên đề, Chương trình của BCH, BTV Huyện ủy, giai đoạn 2015 - 2020

 

Trung tâm hội nghị huyện

8h00

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự hội nghị tổng kết các NQ chuyên đề, Chương trình của BCH, BTV Huyện ủy, giai đoạn 2015 - 2020

 

Trung tâm hội nghị huyện

8h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Dự hội nghị tổng kết các NQ chuyên đề, Chương trình của BCH, BTV Huyện ủy, giai đoạn 2015 - 2020

 

Trung tâm hội nghị huyện

8h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự hội nghị tổng kết các NQ chuyên đề, Chương trình của BCH, BTV Huyện ủy, giai đoạn 2015 - 2020

 

Trung tâm hội nghị huyện

8h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị tổng kết các NQ chuyên đề, Chương trình của BCH, BTV Huyện ủy, giai đoạn 2015 - 2020

 

Trung tâm hội nghị huyện

 

 

 

 

 

Thứ Năm 31/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

8h00

Đ/c  Chu Đình Trọng - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020

 

Hội trường UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh - UVBTV, Trưởng ban Dân vận,Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

8h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị thẩm định kết quả xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

 

Hội trường tầng 3 - Ban Dân tộc tỉnh

Thứ Sáu 01/01/2021

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

07h30

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

Cả ngày

Đ/c  Chu Đình Trọng - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

Cả ngày

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị huyện.

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh - UVBTV, Trưởng ban Dân vận,Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

 

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

             

 

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 22
 Hôm nay: 111
 Tổng số truy cập: 896224
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT