Trang chủ   /   Bản tin huyện   /   Đảng ủy - Cơ quan - Công đoàn Dân Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đảng ủy - Cơ quan - Công đoàn Dân Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

       

Toàn cảnh hội nghị

       Sáng ngày 20 tháng 01 năm 3019, Đảng ủy - Cơ quan - Công đoàn Dân Đảng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng cùng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Dân Đảng.

       Về tổng kết nhiệm vụ công tác Đảng ủy: Trong năm 2019, Đảng ủy cơ quan Dân Đảng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được phân công. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục lý luận về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, huyện, 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch. Đảng ủy chỉ đạo các chi ủy, chi bộ đăng ký các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân đảng viên; tổ chức cho đảng viên học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau học tập, các tập thể, cá nhân đăng ký cam kết sát với nhiệm vụ.

       Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ được thực hiện tốt, duy trì chế độ sinh hoạt, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt, tăng cường sự lãnh đạo các chi bộ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong thời gian qua, do đó chất lượng hoạt động của đảng bộ và các chi bộ từng bước được nâng lên. Trong năm đã cử 02 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng. Hiện nay đảng bộ có 10 chi bộ, với tổng 52 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 52 đồng chí. Năm 2019, các chi bộ tự đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, có 6/10 chi bộ HTXS nhiệm vụ, 4/10 chi bộ HTTNV. Đảng viên 100% xếp loại mức HTTNV, trong đó HTXSNV 13/52, HTTNV 38/52 đồng chí.  

       Công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, tổ chức đoàn thể, tự vệ cơ quan. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, tổ chức đánh giá, sơ kết định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Đặc biệt, các chi bộ chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan đạt chuẩn cơ quan kiểu mẫu. Lãnh chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh, Nữ công, Tự vệ cơ quan nghiêm túc triển khai và thực nhiệm vụ theo kế hoạch của cơ quan Dân Đảng cũng như của tổ chức mình. Tổ chức quán triệt kế hoạch, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên, tham gia tích cực vào thực hiện các phong trào do các cấp, các ngành phát động, công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp cải tạo khuôn viên cơ quan, trồng hoa, cây cảnh. Từng đoàn viên, hội viên đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, gương mẫu trong cơ quan và nơi cư trú. Tham gia tích cực các hoạt động ngày lễ, ngày kỷ niệm, phong trào thể dục thể thao trong cơ quan được đẩy mạnh.

       Đối với nhiệm vụ năm 2020: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2020, tạo sự chuyển biến trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách chuẩn mực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Dân Đảng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác vận động tuyên truyền, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện tốt hướng dẫn về mô hình ”3+1”, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công và tự vệ cơ quan tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua, phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vệ sinh môi trường trong và ngoài cơ quan; thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

       Về tổng kết cơ quan Dân Đảng: Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy của Đảng ủy, sự nỗ lực cố gắng của các ban đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, qua đó công tác quản lý điều hành cơ quan được thực hiện tốt, cơ quan chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/1016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan luôn được các ban, đoàn thể thường xuyên quán triệt và thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động chung của cơ quan đều được đưa ra bàn bạc thống nhất trong cán bộ trước khi triển khai thực hiện. Thông qua việc công khai tài chính, tài sản, chế độ chính sách, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã phát huy tốt vai trò cá nhân, tâm lý thoải mái, cởi mở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc quản lý tài sản, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cơ quan; cải tạo lại khuôn viên trước và sau cơ quan tạo không gian thoáng đãng, đảm bảo vệ sinh môi trường; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống; luôn giữ vững tình đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp; thường xuyên thăm hỏi động viên nhau; thực hiện tốt mối quan hệ trong nội bộ cơ quan và đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các cơ quan, ngành cấp trên, nhân dân xung quanh trụ sở và khu tập thể nơi cán bộ lưu trú sinh hoạt. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã tích cực nêu gương thực hiện chấn chỉnh tư tưởng, tác phong lề lối công tác. Trong cơ quan phương tiện giao thông của cán bộ được bố trí, sắp xếp nơi để phù hợp. 

       Về hoạt động công đoàn năm 2019, Công đoàn Dân Đảng đã phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao; phong trào "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu ...  Kết quả, có 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng các phong trào tạo nên khí thế thi đua, đoàn kết trong cơ quan, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các tổ công đoàn, đoàn viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, luôn năng động, sáng tạo trong công việc, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời nắm bắt thông tin, nghiên cứu tham mưu, đề xuất với cấp trên về công tác chuyên môn cũng như các chủ trương, chính sách, quy định phù hợp với sự phát triển của huyện trong giai đoạn hiện nay; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cán bộ công chức và các hoạt động từ thiện cũng được thực hiện hiệu quả...

Đồng chí Hà Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kết luận hội nghị

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng cùng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Dân Đảng đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Cơ quan, Công Đoàn Dân Đảng, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các khối đoàn thể chính trị - xã hội, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đóng góp vào sự phát triển chung của huyện nhà, đồng chí mong muốn năm 2018, Đảng ủy - Cơ quan - Công đoàn Dân đảng đã phát huy những kết quả đạt được để xứng đáng là cơ quan đầu não của huyện nhà, xác định rõ đây là năm tăng tốc đột phá, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đẩy nhanh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thay đổi tư duy theo Nghị quyết 07 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đối với cán bộ, đảng viên phải thay đổi lề lối; tăng cường công tác xây dựng đảng, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tập trung hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng sơ sở đảng, đảng viên thống nhất về nhận thức, hành động. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu nhiệm vụ của từng Ban phải gắn liền với nhiệm vụ Ban Thường vụ đang chỉ đạo, phải có sự phân công công việc rõ ràng; nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng công sở văn minh, không ngừng chăm lo đến đời sống tinh thần trong các bộ, công chức, viên chức cơ quan. Ngay sau Tết, phải bắt tay ngay vào công việc, trong đó phải tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Các Chi bộ tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ Dân Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Cũng tại hội nghị, các tập thể, cá nhân đã được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Thường vụ Công đoàn Dân Đảng tặng giấy khen kèm phần thưởng đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019./.

Hữu Ngọc

 


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 13
 Hôm nay: 287
 Tổng số truy cập: 565336
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT