Trang chủ   /   Bản tin huyện   /   ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊN QUAN SƠN Về việc giới thiệu tên miền Trang thông tin điện tử huyện Quan Sơn. 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊN QUAN SƠN Về việc giới thiệu tên miền Trang thông tin điện tử huyện Quan Sơn. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊN QUAN SƠN Số:1517/UBND-VHTT                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Về việc giới thiệu tên miền Trang thông tin điện tử huyện Quan Sơn.                                Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

                                                                                                                                                      Quan Sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2020                                                                                                                                  

Kính gửi:

- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy;

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;

     - Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện;

         - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;

                                                                                       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Nhằm góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đem đến cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp một kênh thông tin chính thống, nhanh chóng, chính xác kịp thời trên internet. Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn giới thiệu tới các cơ quan đơn vị địa chỉ tên miền truy cập Trang thông tin điện tử huyện: http://www.quanson.thanhhoa.gov.vn. Trang TTĐT huyện Quan Sơn là trang thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa; cung cấp thông tin chỉ đạo và điều hành được cập nhật thường xuyên, kịp thời, các bộ thủ tục hành chính được công khai; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành được công khai đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, trang thông tin điện tử huyện Quan Sơn còn là kênh thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, phản ánh các hoạt động chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, các sự kiện, hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh…các tấm gương, điển hình tiên tiến trong huyện. Để không ngừng nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử huyện, ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn tuyên truyền thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp biết để truy cập. Đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin, tin, bài, ảnh về hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện. Tin, bài, ảnh gửi trực tiếp về Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện qua địa chỉ gmail: Trangttdtquanson@gmail.com Ủy ban nhân dân huyện thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện để Trang TTĐT huyện hoạt động ngày càng hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT, VHTT.

                                                                                                                                                                                        KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                                   Chu Đình Trọng


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 24
 Hôm nay: 118
 Tổng số truy cập: 896231
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT