Trang chủ   /   Dư Địa Chí Huyện Quan Sơn   /   Chương 4 HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Chương 4 HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
4.1. TỔ CHỨC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

4.1.1. Đảng bộ huyện Quan Sơn
4.1.1.1. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển 
Ngày 16 tháng 12 năm 1996, Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Quyết định số 131-QĐ/TU thành lập Đảng bộ huyện Quan Sơn và Quyết định số 136-QĐ/TU, chỉ định Ban Chấp hành Huyện ủy lâm thời(1). Khi mới thành lập, Đảng bộ huyện Quan Sơn có 9 Đảng bộ xã: Trung Xuân, Trung Hạ, Trung Thượng, Sơn Hà, Sơn Lư, Tam Lư, Tam Thanh, Sơn Điện, Sơn Thủy và 2 Đảng bộ lâm trường với tổng số 860 đảng viên. Ban Chấp hành Huyện ủy lâm thời gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí.(2)
Trải qua chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đảng bộ huyện Quan Sơn đã tiến hành 5 kỳ đại hội: Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1997 - 2000; Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2000 - 2005; Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2005 - 2010; Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các kỳ đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho toàn Đảng bộ thực hiện nghị quyết của đại hội, nhằm đáp ứng yêu cầu tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY LÂM THỜI
(Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 1997)
TT    Họ và tên    Chức vụ    Ghi chú
1    Hà Văn Thương    Bí thư Huyện ủy    
2    Hà Văn Thông    Phó Bí thư Trường trực Huyện ủy    
3    Phạm Văn Thư    Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện    
4    Hà Văn Thống    UV BTV, Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện    
5    Trịnh Đình Xu    UV BTV, Trưởng Công an huyện    
6    Lữ Văn Xiệt    UV BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện    
7    Lò Đình Múi    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lư    
8    Phạm Phú Hào    UV BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện    
9    Hà Chí Nông    UV BCH, Trưởng Ban Tuyên giáo    
10    Lương Hồng Thuân    UV BCH, Trưởng Ban Tổ chức    
11    Hoàng Đại    UV BCH, Giám đốc Lâm trường Na Mèo    
12    Hà Văn Đoàn    UV BCH, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra    
13    Nguyễn Văn Đồng    UV BCH, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch    
14    Nguyễn Văn Hiếu    UV BCH, Giám đốc Trung tâm Y tế    
15    Lữ Văn Tự    UV BCH, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện    
Đại hội Đảng bộ lần thứ I
Cùng với xây dựng hệ thống chính quyền, đoàn thể, Huyện ủy lâm thời đã ra quyết định thành lập thêm 3 Đảng bộ cơ quan, 6 chi bộ trực thuộc, nâng tổng số lên 20 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Đảng bộ huyện Quan Sơn đã tiến hành Đại hội lần thứ I (từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 6 năm 1997). Đại hội có sự tham dự của 122 đại biểu thuộc 20 tổ chức Đảng trong huyện. Trong không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội đã đánh giá tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm 1997 những thành công, hạn chế trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh... từ đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp, Đại hội chỉ rõ: Thuận lợi lớn nhất là có đường lối Đại hội VIII của Đảng soi sáng và những thành tựu bước đầu đạt được trên các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh) là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trong huyện. Đặc biệt là từ khi thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Quan Sơn đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn thách thức, khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện để xây dựng quê hương, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ I đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương. Mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở Quan Sơn lúc này là phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ý thức rõ yêu cầu tất yếu khách quan đó, Huyện ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sắc bén, tổ chức chỉ đạo Đảng bộ, nhân dân huyện nhà phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ Nhất.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí.
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUAN SƠN
KHÓA I, NHIỆM KỲ 1997 - 2000
TT    Họ và tên    Chức vụ    Ghi chú
1    Hà Văn Thương    Bí thư Huyện ủy    
2    Hà Văn Thông    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy     
3    Phạm Văn Thư    Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện     
4    Lương Hồng Thuân    UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy    
5    Hà Chí Nông    UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy    
6    Hà Văn Đoàn    UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy    
7    Lữ Văn Tự    UV BTV, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện    
8    Lữ Văn Xiệt    UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện    
9    Lò Đình Múi    UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện    
10    Trịnh Đình Xu    UV BTV, Trưởng Công an huyện    
11    Hà Văn Thống    UV BTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện    
12    Lữ Xuân Báo    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lư    
13    Hoàng Đại    UV BCH, Giám đốc Lâm trường Na Mèo    
14    Lữ Trọng Đạm    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thượng    
15    Lương Ngọc Đặng    UV BCH, Trưởng phòng NN và PTNT    
16    Phạm Bá Diệm    UV BCH, Trưởng Phòng Tổ chức LĐ Thương binh và Xã hội    
17    Hà Tuyến Din    UV BCH, Chủ tịch Hội Nông dân    
18    Lương Văn Ếu    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh    
19    Lò Văn Hán    UV BCH, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quan Sơn    
20    Phạm Phú Hào    UV BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện    
21    Vi Xuân Hiệp    UV BCH, Chánh văn phòng Huyện ủy    
22    Nguyễn Văn Hiếu    UV BCH, Giám đốc Trung tâm Y tế    
23    Phạm Quang Hòa    UV BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo    
24    Hà Văn Khêu    UV BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy    
25    Hà Hoàn Kiếm    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ    
26    Phạm Hồng Kiêu    UV BCH, Bí thư Huyện đoàn    
27    Lê Hùng Mạnh    UV BCH, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch    
28    Mai Bá Nam    UV BCH, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo    
29    Hà Xuân Thiện    UV BCH, Thường vụ trực Đảng ủy xã Trung Xuân    
30    Ngân Thị Thới    UV BCH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện    
31    Phạm Xuân Tiên    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo    
32    Phạm Bá Vát    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mìn    
33    Hà Văn Xếm    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà    

Đại hội Đảng bộ lần thứ II
Đại hội Đảng bộ lần thứ II (nhiệm kỳ 2000 - 2005) diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 10 năm 2000, tham dự Đại hội có 127 đại biểu đại diện cho 1.420 đảng viên của Đảng bộ huyện. Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả một nhiệm kỳ hoạt động, rút ra nguyên nhân các mặt thành công, hạn chế; xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2000 - 2005.
Vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương chiến lược của Đảng trong điều kiện cụ thể của huyện, Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2000 - 2005 là: “Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và cộng đồng; khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện địa hóa. Cụ thể là: lấy cây luồng, cây vầu, nứa làm cây kinh tế mũi nhọn; lấy cây lúa, ngô, sắn làm cây lương thực chính; lấy chăn nuôi đại gia súc, gia cầm làm con nuôi chủ yếu, lấy trang trại vừa và nhỏ làm mô hình sản xuất cơ bản; lấy phát triển văn hóa, nâng cao dân trí, đào tạo lực lượng lao động và ổn định chính trị xã hội làm điều kiện phát triển”.
Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo cho bản lĩnh cách mạng, năng lực trí tuệ, khả năng tổ chức thực tiễn của cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng bộ được tăng cường. Ban Thường vụ đã cử 194 cán bộ, đảng viên theo học các lớp trung cấp và cao cấp chính trị, chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 77 lớp bồi dưỡng lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho 1.992 lượt cán bộ, đảng viên. Kết nạp mới 789 đảng viên, tỉ lệ đảng viên nữ, đảng viên trẻ ngày càng tăng. Tính đến hết năm 2005, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện là 2.087 đồng chí. Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng được 374 cán bộ từ huyện đến cơ sở; tổ chức cho 285 đồng chí hoàn thành tốt nghiệp trung học phổ thông, 5 đồng chí học trung cấp chuyên nghiệp; bổ nhiệm mới 62 đồng chí, bổ nhiệm lại 27 đồng chí cán bộ lãnh đạo.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí.
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
 BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUAN SƠN
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2000 - 2005
TT    Họ và tên    Chức vụ    Ghi chú
1    Hà Văn Thương    Bí thư Huyện ủy    Tháng 10/2002 chuyển công tác về UB MTTQ tỉnh 
2    Hà Văn Thông    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy    Tháng 12/2002 làm Bí thư Huyện ủy
3    Phạm Văn Thư    Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện    Tháng 06/2004 chuyển công tác về Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa
4    Lò Đình Múi    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (Từ tháng 3/2003)
    Từ tháng 4/2004 làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện
5    Lương Hồng Thuân    UV BTV, Trưởng ban Tổ chức    
6    Hà Chí Nông    UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo    
7    Hà Văn Đoàn    UV BTV, Chủ nhiệm UB KT    
8    Lữ Văn Tự    UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện    
9    Lữ Văn Xiệt    UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện    
10    Hà Văn Thống    UV BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện     Đến tháng 04/2004
11    Trịnh Đình Xu    UV BTV, Trưởng Công an huyện    
12    Phạm Bá Diệm    UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện (từ tháng 07/2003),    Từ tháng 7/2014 làm Phó Bí thư trực Huyện ủy 
13    Trịnh Đức Hồng    UV BTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện    Bổ sung từ tháng 06/2004
14    Ngân Thị Thới    UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện    Bổ sung từ UV BCH lên UV BTV tháng 06/2004
15    Phạm Phú Hào    UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện    Bổ sung từ UV BCH lên UV BTV tháng 06/2004
16    Vi Thanh Chướng    UV BCH - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy    
17    Phạm Xuân Cừ    UV BCH - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Lâm trường Na Mèo    
18    Lữ Trọng Đạm    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thượng    
19    Lương Ngọc Đặng    UV BCH, Trưởng phòng NN - PTNT    
20    Hà Tuyến Din    UV BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện    
21    Vi Thanh Dưa    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy    
22    Lương Văn Ếu    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh    
23    Vi Xuân Hiệp    UV BCH, Chánh văn phòng Huyện ủy    
24    Nguyễn Văn Hiếu    UV BCH, Giám đốc Trung tâm Y tế    
25    Lương Văn Hoan    UV BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy    
26    Phạm Hồng Kiêu    UV BCH, Bí thư Huyện đoàn    
27    Vi Văn Lăng    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lư    
28    Lê Hùng Mạnh    UV BCH, Trưởng phòng Tài chính    
29    Mai Bá Nam    UV BCH, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo    
30    Lò Văn Phiên    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điện    
31    Đào Ngọc Thạch    UV BCH, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNN (đến tháng 05/2003)    
32    Phạm Xuân Tiên    UV BCH - Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo    
33    Lê Văn Toàn    UV BCH, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm (đến tháng 10/2004)    
34    Phạm Bá Vát    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mìn    
Đại hội Đảng bộ lần thứ III
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2005 - 2010 diễn ra từ ngày 22 - 23 tháng 10 năm 2005, gồm 199 đại biểu đại diện cho 2.087 đảng viên của toàn Đảng bộ huyện tham dự. Đại hội có nhiệm vụ đóng góp ý kiến cho văn kiện dự thảo của Đại hội X của Đảng và Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, tổng kết đánh giá một nhiệm kỳ hoạt động, xác định phương hướng nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Đánh giá về những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2000 - 2005, Đại hội đã khẳng định: “Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc huyện nhà đã đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn thách thức, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, tạo ra những thành tích và kết quả to lớn. Nền kinh tế huyện nhà đã có bước phát triển và tăng trưởng khá, giá trị kinh tế các ngành nông - lâm - thủ công - thương mại - dịch vụ đều tăng so với năm 2000. Đặc biệt là kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật kinh tế - xã hội có bước phát triển mới, toàn diện, sâu sắc. Hàng trăm công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước, hệ thống trường học, bệnh viện, trạm y tế, đài truyền thanh truyền hình, bưu chính viễn thông, các khu trung tâm kinh tế cụm xã, hệ thống chợ thị trấn, chợ biên giới, chợ nông thôn, hệ thống trụ sở cơ quan cấp huyện, cấp xã được xây dựng mới làm thay đổi cơ bản bộ mặt của một huyện miền núi cao biên giới, tạo ra những điều kiện cơ bản thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân. Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố vững chắc, tạo ra sức mạnh giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh khu vực biên giới. Hệ thống chính trị được xây dựng vững chắc, quy chế dân chủ cơ sở được triển khai sâu rộng, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được nâng cao.
Trên cơ sở đó, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và ban hành Nghị quyết Đại hội để chỉ đạo thực hiện. 
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) gồm 35 đồng chí; Ban Chấp hành bầu ban Thường vụ gồm có 11 đồng chí. Đại hội Đảng bộ huyện thành công tạo ra những điều kiện quan trọng thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUAN SƠN
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2005 - 2010
TT    Họ và tên    Chức vụ    Ghi chú
1    Phạm Bá Diệm    Bí thư Huyện ủy    
2    Hà Chí Nông    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy    
3    Lò Đình Múi    Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện    
4    Lữ Văn Tự    UV BTV, Trưởng ban Tổ chức    
5    Lương Hồng Thuân    UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo    
6    Hà Văn Đoàn    UV BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra    
7    Hà Tuyến Din    UV BTV, Trưởng ban Dân vận    
8    Phạm Phú Hào    UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện    
9    Ngân Thị Thới    UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện    
10    Trịnh Đức Hồng    UV BTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện     Đến tháng 03/2010
11    Lê Văn Ba    UV BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện     Từ tháng 04/2010
12    Trịnh Đình Xu    UV BTV, Trưởng Công an huyện     Đến tháng 03/2010
13    Lê Duy Long    UV BTV, Trưởng Công an huyện     Từ tháng 04/2010
14    Phạm Xuân Cừ    UV BCH, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BQL Rừng phòng hộ Na Mèo    
15    Lữ Trọng Đạm    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thượng    
16    Nguyễn Văn Đồng    UV BCH, Phó Trưởng phòng Tài chính    
17    Nguyễn Thị Dung    UV BCH, Giám đốc Kho bạc    
18    Đào Thành Dũng    UV BCH, Trưởng phòng Công thương    
19    Doãn Ngọc Hài    UV BCH, Bí thư Huyện đoàn    
20    Lò Văn Hán    UV BCH, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quan Sơn    
21    Vi Xuân Hiệp    UV BCH, GĐ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị    
22    Nguyễn Văn Hiếu    UV BCH, GĐ Trung tâm Y tế     Đến tháng 9/2007
23    Hà Thị Hường    UV BCH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ    
24    Hà Xuân Khanh    UV BCH, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy    
25    Lương Văn Khánh    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điện    
26    Hoàng Văn Kiện    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy    
27    Phạm Hồng Kiêu    UV BCH, Chánh Văn phòng Huyện ủy    
28    Mai Bá Nam    UV BCH, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo     Đến tháng 04/2007
29    Lương Thị Ngoan    UV BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện    
30    Lê Thanh Ngợi    UV BCH, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm     Đến 12/2006
31    Lương Văn Noọng    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh    
32    Phạm Thanh Quân    UV BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện    
33    Lò Văn Quyến    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Trung Xuân    
34    Vi Văn Thẹm    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mìn    
35    Lộc Hữu Thương    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lư    
36    Phạm Xuân Tiên    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo    
37    Vi Xuân Vượng    UV BCH, Trưởng phòng Nội vụ    

Đại hội Đảng bộ lần thứ IV
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 diễn ra từ ngày 24 đến 25 tháng 7 năm 2010 với sự tham gia của 211 đại biểu đại diện cho hơn 2.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.
Đại hội đánh giá về những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn đã đạt được trong giai đoạn 2005 - 2010, đã vượt qua những khó khăn thách thức, một số chỉ tiêu kinh tế đã đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cao hơn so với thời kỳ 2001 - 2005; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và từng bước khai thác được tiềm năng thế mạnh của huyện; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường; các thành phần kinh tế đang từng bước phát triển và bước đầu đạt được những kết quả đáng phấn khởi; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ và ngày càng được xã hội hóa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội đảm bảo, an ninh biên giới luôn được giữ vững, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được chú trọng; hệ thống chính quyền được quan tâm xây dựng và củng cố; cải cách hành chính đạt được những kết quả bước đầu; hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành không ngừng được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội ngày càng thiết thực hơn.
Trong nhiệm kỳ, đã cử đi đào tạo lý luận chính trị cho 171 đồng chí, mở được 56 lớp bồi dưỡng, huấn luyện cho 5.384 lượt cán bộ, đảng viên. Số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hằng năm đều tăng, số cơ sở đảng yếu kém giảm (năm 2005 tỉ lệ cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh là 70%, đến năm 2009 tăng lên 81% và không còn cơ sở yếu kém). Chất lượng đảng viên và công tác quản lý đảng viên có nhiều chuyển biến, việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được đổi mới. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới được 985 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên gần 3.000 đồng chí.
Đại hội đã đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, Đại hội xác định: “Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động, điển hình là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; nâng cao chất lượng công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách làm việc của cấp ủy và các tổ chức đảng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.”
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IV) gồm 35 đồng chí; Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUAN SƠN
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015
TT    Họ và tên    Chức vụ    Ghi chú
1    Phạm Bá Diệm    Bí thư Huyện ủy     Đến tháng 3/2013
2    Vi Xuân Hiệp    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy    
3    Lò Đình Múi    Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện     Tháng 4/2013 làm Bí thư Huyện ủy 
4    Hoàng Văn Kiện    UV BTV, Trưởng ban Tổ chức    
5    Lương Hồng Thuân    UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo    
6    Hà Văn Đoàn    UV BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra    
7    Hà Xuân Khanh    UV BTV, Trưởng ban Dân vận    
8    Lương Thị Ngoan    UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện    
9    Ngân Thị Thới    UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện    
10    Lê Văn Ba    UV BTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện    
11    Lê Duy Long    UV BTV, Trưởng Công an huyện    
12    Bùi Khắc Cảnh    UV BCH, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường    
13    Hà Văn Công    UV BCH, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa    
14    Nguyễn Văn Đồng    UV BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2013)    Từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2015 làm PBT, Chủ tịch UBND huyện 
15    Vi Thanh Dón    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy    
16    Đào Thành Dũng    UV BCH, Trưởng phòng Công thương    
17    Doãn Ngọc Hài    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà    
18    Lò Văn Hán    UV BCH, Bí thư Đảng ủy thị trấn    
19    Lữ Thanh Hiệng    UV BCH, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy    
20    Hà Thị Hương    UV BCH, Bí thư Huyện đoàn    
21    Hà Thị Hường    UV BCH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ    
22    Lương Văn Khánh    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điện    
23    Phùng Khắc Khoa    UV BCH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra    
24    Phạm Hồng Kiêu    UV BCH, GĐ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện    
25    Phạm Bá Luyến    UV BCH, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo    
26    Hà Văn Phong    UV BCH, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh    
27    Lò Văn Quyến    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Trung Xuân    
28    Lương Văn Sinh    UV BCH, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện    
29    Đào Hữu Tàu    UV BCH, Chánh văn phòng Huyện ủy    
30    Lương Tiến Thành    UV BCH, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch    
31    Phạm Ngọc Tin    UV BCH, Chi cục Trưởng Chi cục thuế    
32    Mạc Văn Tính    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Trung Tiến    
33    Nguyễn Ngọc Văn    UV BCH, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BQL Rừng phòng hộ Na Mèo    
34    Vi Xuân Vượng    UV BCH, Trưởng phòng Nội vụ    
35    Vi Hồng Xiêng    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo    

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V 
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 8 năm 2015 với sự tham gia của 215 đại biểu đại diện cho 3.695 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.
Đại hội đã đánh giá trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cộng đồng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương được giữ vững; cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển; công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế. Công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; việc xóa đói, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng - an ninh luôn ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội xác định rõ phương hướng là tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất; chú trọng phát triển lâm - nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; Thực hiện thành công các chương trình trọng tâm của giai đoạn này là: Chương trình giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch; Chương trình phát triển kinh tế lâm, nông nghiệp, trọng tâm là cải tạo rừng nghèo, vườn tạp và nâng cao tầm vóc đàn gia súc; Chương trình phát triển nguồn nhân lực. 
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của toàn Đảng bộ, phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác tốt các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2020 đưa huyện Quan Sơn thoát nghèo bền vững.
 Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ 8 đồng chí.
Sau Đại hội, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, bộ máy lãnh đạo và các tổ chức của huyện sớm được ổn định và đi vào hoạt động.
Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn tập trung ngay vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUAN SƠN
KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
TT    Họ và tên    Chức vụ    Ghi chú
1    Nguyễn Ngọc Tiến    Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện    Tháng 9 năm 2015
2    Vi Xuân Hiệp    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy    Tháng 12/2015 chuyển công tác
3    Bùi Mạnh Khoa    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy    Tháng 1 năm 2016
4    Vũ Văn Đạt    Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện     Từ tháng 11/2015
5    Hoàng Văn Kiện    UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy     Tháng 12/2015 chuyển công tác
6    Phùng Khắc Khoa    UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy    
7    Phạm Hồng Kiêu    UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy     Từ tháng 01/2016
8    Hà Xuân Khanh    UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy    
9    Hà Văn Công    UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy     Tháng 12/2015 chuyển công tác
10    Chu Đình Trọng    UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy    
11    Hà Thị Hương    UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện    
12    Lương Tiến Thành    UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện    
13    Nguyễn Anh Tuấn    UV BTV, Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện    
14    Hoàng Chí Đăng    UV BTV, Trưởng Công an huyện    
15    Nguyễn Văn Bình    UV BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện    
16    Lương Thị Hạnh    UV BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện    
17    Đinh Long Sen    UV BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy    
18    Hoàng Văn Sơn    UV BCH, Phó Chủ tịch HĐND huyện    
19    Lữ Thanh Hiệng    UV BCH, Giám đốc TTBD Chính trị huyện    
20    Trịnh Vinh Lực    UV BCH, Trưởng Phòng Nội vụ    
21    Nguyễn Văn Minh    UV BCH, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện    
21    Trịnh Hoàng Anh    UV BCH, Trưởng Phòng Khuyến nông huyện    
22    Lê Đình Xuân    UV BCH, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo    
23    Phạm Bá Hào    UV BCH, Chánh Thanh tra huyện    
24    Lương Văn Sinh    UV BCH, Chủ tịch UBMTTQ huyện    
25    Hà Thị Hường    UV BCH, Chủ tịch Hội LHPN huyện    
26    Đào Hữu Tàu    UV BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện    
27    Lữ Văn Hà    UV BCH, Bí thư Huyện đoàn    
28    Hà Văn Mới    UV BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện    
29    Lữ Văn Luân    UV BCH, Giám đốc TTYT huyện    
30    Nguyễn Đức Hiệp    UV BCH, Hạt Trưởng Kiểm lâm huyện    
31    Lê Văn Tài    UV BCH, Viện trưởng VKS huyện    
32    Vi Hồng Xiêng    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo    
33    Lương Văn Khánh    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điện    
34    Hà Thị Dung    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Trung Xuân    
35    Hà Văn Tý    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lư    
36    Nguyễn Văn Lĩnh    UV BCH, Bí thư Đảng ủy Thị trấn    
37    Phạm Xuân Cường    UV BCH, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ    
Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành, có thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc huyện Quan Sơn đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tạo nên những thành tựu mới to lớn trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, làm biến đổi sâu sắc toàn diện bộ mặt quê hương. Đặc biệt, trong 20 năm qua, Đảng bộ không ngừng xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Khi mới thành lập, Đảng bộ huyện Quan Sơn gồm có 9 Đảng bộ xã: Trung Xuân, Trung Hạ, Trung Thượng, Sơn Hà, Sơn Lư, Tam Lư, Tam Thanh, Sơn Điện, Sơn Thủy và 2 Đảng bộ lâm trường, với tổng số 860 đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 37 tổ chức cơ sở đảng gồm 13 Đảng bộ xã, thị trấn, 24 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, 189 chi bộ bản, khu phố, toàn Đảng bộ có 3.779 đảng viên. Sự vững mạnh của hệ thống chính trị là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong công cuộc xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. Đồng bào các dân tộc huyện Quan Sơn tập hợp đoàn kết trong hệ thống chính trị, xây dựng bảo vệ hệ thống chính trị và hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng. Sự gắn kết của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tạo ra nền tảng chính trị vững chắc, tạo nên sức mạnh to lớn giúp Đảng bộ và nhân dân trong huyện vượt qua mọi khó khăn thách thức qua các thời kỳ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đó chính là thành tựu to lớn trong lĩnh vực chính trị xã hội mà Đảng bộ và đồng bào các dân tộc huyện Quan Sơn đã dày công vun đắp trong suốt chặng đường đã qua.
Phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần cách mạng của đồng bào các dân tộc trong huyện, với tinh thần đoàn kết và cần cù lao động sáng tạo của nhân dân, đặc biệt với sự nỗ lực đổi mới của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn, tin tưởng rằng huyện Quan Sơn sẽ ngày càng phát triển, từng bước khắc phục những khó khăn, vươn lên cùng với các địa phương trong tỉnh, trong khu vực và đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
4.1.1.2. Các cơ quan của Đảng bộ huyện quan Sơn
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Sơn (gọi tắt là Huyện ủy Quan Sơn) 
Là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai nhiệm kỳ Đại hội. Huyện ủy có nhiệm vụ bầu các Ủy viên Ban Thường vụ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra. Trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy đề ra các chủ trương, chiến lược lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác quần chúng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện về tình hình mọi mặt của Đảng bộ. Tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực) là hệ thống các cơ quan chuyên trách (thường gọi là các Ban Đảng, đơn vị thuộc Huyện ủy), gồm có: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận và Văn phòng Huyện ủy. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan của Đảng hiện nay được thực hiện theo Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27 tháng12 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện, quận, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Công tác Tuyên giáo của Đảng gắn liền với sự ra đời, phát triển, trưởng thành của Đảng. Ngay từ những năm đầu Đảng bộ huyện được thành lập, công tác Tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng trong thực hiện công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối kháng chiến của Đảng, thực hiện công tác huấn luyện đảng viên, tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, văn nghệ, khoa học kỹ thuật... Ban Tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của huyện Quan Sơn đã có những đóng góp to lớn vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân huyện Quan Sơn.
Trong thời kỳ đổi mới, đất nước phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Công tác tuyên giáo của Đảng tập trung hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Điểm nổi bật của công tác tuyên giáo trong thời kỳ này là tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn; làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; cổ vũ, động viên phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực; khơi dậy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức sáng tạo của toàn xã hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của đất nước trong thời kỳ đổi mới.
Ban Tổ chức Huyện ủy
Công tác tổ chức xây dựng đảng gắn liền với sự ra đời, phát triển, trưởng thành của Đảng bộ huyện. Từ khi thành lập, Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng; nhiệm vụ của công tác tổ chức là: Tập trung củng cố, phát triển tổ chức cơ sở Đảng, vận động các phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Giúp cấp ủy củng cố tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể chung; thực hiện cuộc vận động thi đua xây dựng Đảng và xây dựng chi bộ vững mạnh; 
Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, công tác tổ chức xây dựng đảng được quan tâm xây dựng, kiện toàn. Đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, xác định chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp hơn trong điều kiện hoạt động mới. Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả, nhất là ở những vùng trọng yếu. Số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều tăng; tỉ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người dân tộc thiểu số, trí thức ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt trong sự lãnh đạo của Đảng ta và trong công tác xây dựng Đảng. Ngay từ khi thành lập đến các giai đoạn cách mạng sau này, Đảng ta luôn coi trọng và không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng. Đối với Đảng bộ huyện Quan Sơn, ngay từ khi mới thành lập, cấp ủy huyện Quan Sơn đã luôn xác định rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra và làm tốt công tác kiểm tra của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Quan Sơn ngày càng lớn mạnh.
Trải qua các thời kỳ, công tác kiểm tra của Đảng và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên, các tổ chức Đảng trên địa bàn huyện. Trong những năm gần đây, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Ủy ban kiểm tra các cấp đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm và đối tượng chính cần kiểm tra, giám sát; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo cấp dưới làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của Ủy ban kiểm tra cấp ủy; tập trung giải quyết đơn thư tố cáo và tiến hành kiểm tra những tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nghiêm túc xử lý và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quy trình, quy định, góp phần nâng cao tính giáo dục, sự nghiêm minh trong Đảng, làm cho các tổ chức đảng trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy được tinh thần tiền phong gương mẫu, đoàn kết và trí tuệ của tổ chức Đảng, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Ban Dân vận Huyện ủy
Ngay từ khi Đảng bộ huyện mới ra đời, công tác dân vận đã được quan tâm, chú trọng. Chức năng của Ban Dân vận là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, trực tiếp giúp Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Dân vận của cấp ủy và theo dõi công tác dân tộc; công tác tôn giáo; Thường trực Ban chỉ đạo “Quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn”. Nghiên cứu, cụ thể hóa những chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác dân vận, đề xuất, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các kế hoạch công tác và văn bản chỉ đạo của huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận.
Ban Dân vận còn có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các ngành, đoàn thể huyện và các tổ chức cơ sở đảng thực hiện các chỉ thị, nghỉ quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể huyện theo dõi, nắm tình hình từ trong Đảng đến mọi đối tượng trong các tầng lớp nhân dân phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy làm công tác xây dựng Đảng trong khối dân vận; nắm tình hình đội ngũ cán bộ trong khối và có trách nhiệm tham gia ý kiến trong việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ của Đảng bộ khi có cấp ủy yêu cầu. Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp công tác dân vận cho Đảng ủy và các tổ chức quần chúng ở cơ sở.
Ban Dân vận Huyện ủy và hệ thống Dân vận của Đảng đã tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của Đảng bộ huyện.
Văn phòng Huyện ủy
Trong suốt chặng đường lịch sử gần 20 năm qua, công tác văn phòng cấp ủy huyện Quan Sơn gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Đảng bộ huyện. Từ những năm đầu Đảng bộ huyện thành lập, Văn phòng Huyện ủy đã cùng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tham mưu, phục vụ cho sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ. 
Văn phòng Huyện ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy và đảm bảo cơ sở vật chất cho các hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. 
4.1.2. Hệ thống tổ chức chính quyền huyện Quan Sơn
4.1.2.1. Hội đồng nhân dân huyện Quan Sơn
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà Nước cấp trên về mọi hoạt động của mình. Theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân ngày 26 tháng 11 năm 2003 và được thay thế bằng luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.
Theo quy định, mỗi năm, Hội đồng nhân dân tổ chức họp hai kỳ (có thể tổ chức các kỳ họp bất thường theo quy định của pháp luật tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình của thực tế địa phương).
Từ ngày thành lập đến nay, Hội đồng nhân dân huyện đã trải qua 4 kỳ bầu cử, Hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của cấp huyện qua các nhiệm kỳ đại hội. 
4.1.2.2. Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn 
Là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở. Nhiệm kỳ của UBND huyện cùng với nhiệm kỳ của HĐND huyện, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện và các thành viên UBND huyện. 
4.1.2.3. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quan Sơn
Số lượng, nhiệm vụ, tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện được tổ chức theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cụ thể như sau:
Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ trước đây gọi là Phòng Tổ chức chính quyền, sau sát nhập với Phòng Thương binh - Xã hội thành lập Phòng Tổ chức - Thương binh - Xã hội; sau là Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội; từ năm 2009 tách ra thành Phòng Nội vụ. 
Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước và theo dõi công tác tôn giáo; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng. 
Phòng Tư pháp
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNVngày 28 tháng 04 năm 2009 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ. 
 Phòng Tư pháp có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân. 
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo). 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn; phòng chống thiên tai; vấn đề chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; vấn đề phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với làng nghề; vấn đề xây dựng nông thôn mới.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Hiện nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ. 
Phòng Dân tộc
Phòng Dân tộc có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.
Phòng Lao động - Thương binh xã hội
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. 
Phòng Văn hóa và Thông tin
Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phòng Giáo dục - Đào tạo là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
Phòng Y tế
Phòng Y tế có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình. 
Thanh tra huyện
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 13 xã, thị trấn
Trong hệ thống chính trị của huyện Quan Sơn còn có Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cán bộ công chức của 13 xã, thị trấn( ). Đây là cấp chính quyền cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo cán bộ và nhân dân địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng quê hương Quan Sơn ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.
4.2. CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN QUAN SƠN 
4.2.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn 
Ngày 23 tháng 01 năm 1997, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 14 - QĐ/MTTH thành lập Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn và thành lập Ủy ban Mặt trận lâm thời do ông Lữ Văn Tự làm Chủ tịch.
Ngay sau khi thành lập, Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn đã tích cực vận động đồng bào các dân tộc trong huyện đoàn kết thi đua xây dựng Huyện và tích cực chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng, tổ chức tiến tới Đại hội. Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn lần thứ I (1997 - 2000) diễn ra ngày 20 tháng 3 năm 1997, ông Lữ Văn Tự chính thức được bầu làm Chủ tịch Mặt trận.
Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn là liên minh chính trị, lấy liên minh công nông làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Quan Sơn. Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn là khâu quan trọng trong hệ thống chính trị, cầu nối giữa tổ chức Đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện
Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn được thành lập trong điều kiện đất nước ta đã và đang thực hiện thành công cuộc đổi mới. Trong những năm qua trên tinh thần đổi mới, hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện Quan Sơn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, với nhiều hình thức và biện pháp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện quy chế dân chủ. 
Trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, MTTQ huyện Quan Sơn đã vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nư¬ớc trên các lĩnh vực lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm. Triển khai tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình, kinh tế vườn, góp phần vào việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. 
Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn đã đóng góp tích cực vào cuộc vận động thực hiện kêu gọi thanh niên nhập ngũ, xây dựng mối đoàn kết quân dân và thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. 
Từ năm 2013, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn trong thời kỳ đổi mới đã được chính quyền, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.
Trải qua các kỳ đại hội (1), MTTQ huyện Quan Sơn đã không ngừng lớn mạnh. Khi mới thành lập có 8 tổ chức thành viên, hiện nay đã có 12 tổ chức thành viên. Trong qua trình hoạt động MTTQ huyện Quan Sơn luôn phát huy vai trò tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp các dân tộc, phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn tiếp theo tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn sẽ là tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo nhiều phong trào thi đua yêu nước, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội huyện Quan Sơn.
4.2.2. Liên đoàn Lao động huyện Quan Sơn 
Ngày 13 tháng 01 năm 1997, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 02 - TC/LĐLĐ thành lập Liên đoàn Lao động huyện Quan Sơn và Ban Chấp hành Công đoàn huyện gồm 5 đồng chí, đồng chí Hà Văn Đoàn làm Chủ tịch. Ban Chấp hành Công đoàn đã tích cực vận động cán bộ, công nhân viên chức toàn huyện thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hưởng ứng chủ trương này, công nhân viên toàn huyện đã hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao và chuẩn bị các điều kiện để tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ I vào ngày 24 tháng 2 năm 1998. Tại Đại hội lần thứ I, Liên đoàn Lao động huyện Quan Sơn đã bầu Ban Chấp hành chính thức và bầu đồng chí Hà Văn Khiêm giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn.
Liên đoàn Lao động là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động ở địa phương; đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động, tham gia quản lý kinh tế - xã hội, kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, động viên công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Quan Sơn thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Khi mới thành lập, Liên đoàn Lao động huyện mang tên “Công đoàn Dân chính Đảng” gồm có 121 đoàn viên sinh hoạt ở 3 Công đoàn cơ sở. Đồng chí Hà Văn Đoàn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ định làm Chủ tịch lâm thời Công đoàn Dân chính Đảng huyện Quan Sơn.
Trong quá trình đổi mới và phân cấp quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn toàn quốc (khóa VII) đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Quan Sơn có 1.867 công nhân, viên chức, lao động, với 1.613 đoàn viên sinh hoạt tại 17 Công đoàn cơ sở và 43 công đoàn trường học.
Liên đoàn Lao động đã thực hiện các chức năng chính là tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động, tham gia công tác quản lý; chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào những thành tựu đổi mới quê hương Quan Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trong quá trình phát triển, Liên đoàn Lao động đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước cấp huyện, Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn Tổng Công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách công nhân, viên chức, lao động; Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
Từ khi thành lập đến nay, Liên đoàn Lao động huyện luôn được Đảng bộ huyện quan tâm, tạo điều kiện phối hợp công tác với UBND huyện và các tổ chức chính trị xã hội khác trong huyện, Công đoàn huyện Quan Sơn đã không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức chính trị và tư tưởng, có vai trò quan trọng trong việc tập hợp lực lượng công nhân, viên chức, lao động và tổ chức các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện qua các thời kỳ. 
Trong qua trình hoạt động, Liên đoàn Lao động huyện Quan Sơn đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen vì có nhiều thành tích đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn.(1)
4.2.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn
Ngày 25 tháng 01 năm 1997, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 07 - QĐ/TVTH thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn và Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 thành viên, do bà Ngân Thị Thới làm Chủ tịch. Ban Chấp hành lâm thời đã tích cực tổ chức các phong trào thi đua xây dựng huyện và chuẩn bị mọi điều kiện để tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn lần thứ I vào ngày 16 tháng 6 năm 1997. Tại Đại hội, đã bầu ra Ban Chấp hành chính thức và bầu bà Ngân Thị Thới làm Chủ tịch Hội.
Hội Liên hiệp Phụ nữ là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. Đoàn kết vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.
Từ ngày thành lập, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn đã không ngừng phát triển và trưởng thành. Khi thành lập, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn có 2.200 hội viên, hiện nay Hội có 7.236 hội viên. Hội đã tập hợp đoàn kết được đông đảo các tầng lớp phụ nữ các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù sáng tạo, trung hậu đảm đang, giữ gìn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, đem tài năng trí tuệ góp phần to lớn vào sự phát triển của huyện Quan Sơn.
Trong quá trình hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho phụ nữ. Hội luôn bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tuyên truyền vận động phụ nữ các dân tộc trong huyện hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua và cuộc vận động lớn của Hội: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Mái ấm tình thương”.
Với chức năng nhiệm vụ của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động chị em phụ nữ thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các tổ tiết kiệm tại chi tổ, chỉ đạo xây dựng câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, năng lực, xây dựng gia đình: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” như chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em thông qua tiểu dự án, chương trình phối hợp, tổ chức tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các Hội thi cấp huyện, xã. Các hoạt động lồng ghép dân số sức khỏe sinh sản, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Thực hiện luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình... Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như “Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình”, “Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản”, “Câu lạc bộ dinh dưỡng” đem lại hiệu quả thiết thực.
Phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn tham gia Hội đồng tư vấn các ban chỉ đạo các cấp chính quyền, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát các chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, phối hợp với các ngành chức năng phát hiện kịp thời giải quyết bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em không bị xâm phạm.
Trong hoạt động đối ngoại nhân dân các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn đã quan tâm chỉ đạo cơ sở tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước ta. Thường xuyên phối hợp với Bộ đội biên phòng, lực lượng vũ trang làm tốt công tác bảo vệ đường biên cột mốc, không xâm canh, xâm cư, không tái trồng cây thuốc phiện, không khai thác gỗ, săn bắn thú rừng bất hợp pháp, nâng cao cảnh giác với các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá nước ta. Tăng cường các hoạt động giao lưu thăm thân với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, cùng nhau xây dựng biên giới, hợp tác hữu nghị và phát triển bền vững.
Thực hiện phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, các cấp Hội đã thường xuyên quan tâm xây dựng, phát triển, củng cố, phát triển hội viên. Về công tác cán bộ nữ: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn luôn coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, có phương pháp vận động quần chúng nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
Trải qua gần 20 năm phấn đấu và trưởng thành, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn đã có hệ thống Hội từ huyện đến chi hội, có đội ngũ cán bộ chuyên trách và trên 7.000 hội viên sinh hoạt ở 99 chi hội. Cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện đang là lực lượng lao động to lớn, tích cực lao động, học tập cùng nhân dân các dân tộc trong huyện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới góp phần đưa huyện Quan Sơn thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2020.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn đã có nhiều thành tích, liên tục được Trung ương Hội và Tỉnh Hội tặng bằng khen; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ Việt Nam”.
4.2.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quan Sơn 
Ngày 17 tháng 02 năm 1997, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 37 - QĐ/TĐ thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quan Sơn và Ban Chấp hành lâm thời Huyện đoàn gồm 15 đồng chí, do đồng chí Phạm Hồng Kiêu là Bí thư.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quan Sơn kể từ ngày thành lập đến nay trải qua 4 kỳ Đại hội. Những ngày đầu mới thành lập Huyện đoàn, điều kiện khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt, cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Nơi làm việc và hoạt động của Đoàn tạm bợ. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết của tập thể Ban Chấp hành lâm thời Đoàn đã sớm củng cố, ổn định tổ chức đi vào hoạt động.
Ngày 08 tháng 3 năm 1997, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quan Sơn tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ I với sự có mặt của 95 đại biểu đại diện cho gần 1.000 đoàn viên trong toàn huyện, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành huyện Đoàn khóa I (1). Có thể nói công tác và phong trào thanh thiếu niên của nhiệm kì đầu là điều kiện, tiền đề cho nhiệm kì tiếp theo phát triển.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên huyện Quan Sơn, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, tham mưu và đề xuất với Huyện ủy - HĐND - UBND huyện về quy chế chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.
Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước;
Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.
Đến nay trên toàn huyện có trên 5.000 đoàn viên, thanh niên với 29 cơ sở đoàn, trong đó có 13 chi đoàn xã, thị trấn, 16 chi đoàn trực thuộc, các cơ sở Đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng thông qua việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp về các chủ trương, chính sách có liên quan đến các thế hệ trẻ, đến vai trò của đảng viên và nâng cao chất lượng cơ sở Đảng. Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được đẩy mạnh, tạo động lực khích lệ đoàn viên phấn đấu. 
Trong quá trình hoạt động, Huyện đoàn Quan Sơn luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào cách mạng, có mặt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đa số đoàn viên là những người có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó. Huyện đoàn Quan Sơn đã triển khai nhiều nhiệm vụ thiết thực nhằm hỗ trợ, cổ vũ thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương qua các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”; cuộc vận động Thanh niên làm kinh tế giỏi và nghị quyết tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới do đoàn cấp trên phát động. Sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên làm kinh tế rất đa dạng và thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên tích cực tham gia. 
Các thế hệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quan Sơn đã cùng với thanh niên cả nước luôn phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích của dân tộc, với nhân dân, truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quan Sơn cũng luôn dành sự quan tâm, tin tưởng đối với thế hệ trẻ, đó chính là niềm cổ vũ lớn lao, là động lực mạnh mẽ để tuổi trẻ tự tin vững bước đi lên, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam.
4.2.5. Hội Nông dân huyện Quan Sơn 
Ngày 30 tháng 05 năm 1997, Ban Chấp hành Hội Nông dân Thanh Hóa ra Quyết định số 86/QĐ-HND thành lập Hội Nông dân huyện Quan Sơn và Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 thành viên do đồng chí Hà Tuyến Din làm Chủ tịch.
Ngày thành lập Hội Nông dân, toàn huyện có 9 tổ chức cơ sở Hội với 87 chi hội; có 3.900 hội viên. Đến nay, toàn huyện có 13 tổ chức cơ sở Hội trên 13 xã, thị trấn; có 99 chi hội với 6.802 hội viên, chiếm 96% hội viên nông nghiệp. Trong đó hội viên là đảng viên 2.271 chiếm trên 30%; có 486 hội viên nữ, 6.334 hội viên nam(1).
Hội Nông dân là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, đại diện và bảo vệ quyền lợi của nông dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Quan Sơn. Hội Nông dân có chức năng, nhiệm vụ:
Vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân.
Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa; nghị quyết của Đảng bộ huyện Quan Sơn.
Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước; ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa; hiện đại hóa. Tổ chức học tập nâng cao trình độ tay nghề khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp trong sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân; nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội. Vận động tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân. Các cấp Hội là thành viên tích cực trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ở nông thôn; tham gia xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân và vận động nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tăng cường công tác hòa giải, gạt bỏ những định kiến, mâu thuẫn, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan lưu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.
Mở rộng công tác hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng trên tinh thần hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng phát triển với tổ chức hội nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ.
Thực hiện tốt và có hiệu quả 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; Phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” thi đua xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, bản, xã văn hóa ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; Phong trào nông dân thi đua tham gia bảo vệ quốc phòng - an ninh.
Trong suốt chặng đường đã qua, Hội Nông dân huyện Quan Sơn luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng vào tốp Hội Nông dân dẫn đầu của tỉnh Thanh Hóa. Hội đã được tặng nhiều phần thưởng cao: năm 1999 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh hội tặng cờ luân lưu; năm 2000, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng bằng khen; năm 2001 được tặng cờ luân lưu của tỉnh Hội (Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua); năm 2010, đạt giải Ba Hội thi an toàn giao thông toàn tỉnh; năm 2012, Tặng bằng khen đơn vị đạt giải Nhì, toàn tỉnh về nhà nông đua tài, thi tìm hiểu kiến thức nhà nông; Năm 2014, đạt giải Nhì toàn tỉnh về tham gia cúp bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2014; năm 2015, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen về “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
4.2.6. Hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn
Tháng 2 năm 1997, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Quan Sơn ra quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn. Ngày 15 tháng 3 năm 1997, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh ra Quyết định số 32 chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn gồm 13 thành viên, do ông Hà Văn Cối làm Chủ tịch. Hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn tiến hành Đại hội lần thứ I vào tháng 6 năm 1997. 
Hội Cựu chiến binh là tổ chức chính trị xã hội của các cựu chiến binh huyện Quan Sơn, thành viên của Ủy viên Mặt trận Tổ quốc, do Đảng bộ huyện Quan Sơn lãnh đạo. Hội hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực xây dựng, quê hương đất nước.
Khi thành lập, Hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn có 1.391 hội viên, hiện nay tổng số hội viên đã lên tới 2.368. Trong quá trình hoạt động, Hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng như: tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, hội đã tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác quân nhân, góp phần giữ vững ổn định an ninh - chính trị, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Quan Sơn.
4.2.7. Các tổ chức quần chúng
Hiện nay, trên địa bàn huyện Quan Sơn có các tổ chức quần chúng sau:
Hội Người cao tuổi huyện Quan Sơn thành lập ngày 20 tháng 10 năm 2011.Từ ngày thành lập đến nay, đã trải qua 2 kỳ đại hội, Chủ tịch hội là ông Hà Tuyến Din.
Hội Khuyến học huyện Quan Sơn thành lập ngày 7 tháng 5 năm 2001. Từ ngày thành lập đến nay, đã trải qua 4 kỳ đại hội. Chủ tịch khóa I là ông Lữ Văn Tự, khóa II là bà Lương Thị Ngoan, khóa III và khóa IV là ông Hà Chí Nông.
Hội Chữ Thập đỏ huyện Quan Sơn thành lập ngày 5 tháng 8 năm 2005. Từ ngày thành lập đến nay, đã trải qua 2 kỳ đại hội. Chủ tịch khóa I, II là bà Lương Thị Ngoan.
Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Quan Sơn được thành lập từ tháng 12 năm 2006 đã trải qua 3 kỳ đại hội. Bà Lê Thị Quyên làm Chủ tịch Hội cả 3 khóa liên tiếp.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin huyện Quan Sơn thành lập ngày 9 tháng 10 năm 2009. Từ ngày thành lập đến nay, đã trải qua 2 kỳ đại hội. Chủ tịch khóa I là bà Lương Thị Ngoan, khóa II là ông Lữ Văn Tự.
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện Quan Sơn thành lập ngày 19 tháng 12 năm 2012, đã tiến hành Đại hội lần thứ I do ông Hà Văn Khiêm làm Chủ tịch.
Hội Làm vườn huyện Quan Sơn thành lập ngày 09 tháng 06 năm 2014, đã tiến hành Đại hội lần thứ I do ông Phạm Văn Thư làm Chủ tịch.
Hội Dân tộc học và Nhân học huyện Quan Sơn được thành lập theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND, ngày 20/05/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức vào ngày 29 tháng 09 năm 2015, Chủ tịch Hội là ông Phạm Xuân Cừ.
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, các tổ chức quần chúng đã và đang phát triển, có nhiều hoạt động phong phú, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong khối đại đoàn kết toàn dân. Chính quyền các cấp huyện Quan Sơn đã tạo điều kiện để các tổ chức xã hội quần chúng hoạt động có hiệu quả, đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo điều lệ đề ra. Với các hình thức hoạt động và vai trò khác nhau, nhưng nhìn chung, mục đích hoạt động của các tổ chức xã hội quần chúng đều có những điểm chung tương đồng, nhằm mục đích chia sẻ những khó khăn trong quá trình phát triển, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, chia sẻ tình cảm, thăm hỏi lẫn nhau, tạo sự đồng thuận và tính cộng đồng trong điều kiện phát triển mới. Với ý nghĩa đó, vai trò của các tổ chức xã hội quần chúng được xem như là một nguồn lực góp phần vào sự phát triển chung của huyện Quan Sơn trong bối cảnh hiện nay.
4.3. VỀ GIÁO DỤC, Y TẾ HUYỆN QUAN SƠN
4.3.1. Về Giáo dục
Quan Sơn là huyện có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cũng là vùng quê có tinh thần hiếu học, nhân dân các dân tộc trong huyện luôn cần cù, chịu khó và đoàn kết. Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời, toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác nên diện mạo huyện Quan Sơn đã có nhiều thay đổi: so với năm 1997, tỷ lệ trẻ đến trường tăng từ 80% lên 97%; tỷ lệ người mù chữ trong độ tuổi 15 - 60 tuổi giảm từ 15% (1997) xuống còn 3,6% (2015).
Năm 1997, Phòng Giáo dục huyện Quan Sơn (nay là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn) được thành lập. Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo(1). 
Gần 20 năm - một chặng đường ngành giáo dục và đào tạo Quan Sơn không ngừng phát triển đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện nhà. 
Giáo dục huyện vùng cao Quan Sơn được xây dựng, phát triển cùng với sự ra đời của bộ máy hành chính. Những ngày đầu huyện được thành lập, cơ quan làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ngành, đoàn thể đặt ở trung tâm huyện trong những căn nhà tre nứa lá, cơ sở hạ tầng, điện, nước thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt, làm việc khó khăn nên đầu tư cho giáo dục còn hạn chế. Năm 1997, quy mô giáo dục toàn huyện khi đó mới chỉ có 9 trường mầm non với 72 nhóm lớp, 1.020 cháu; 9 trường phổ thông cơ sở (cấp I và cấp II) với 345 lớp tiểu học, 6.072 học sinh; 66 lớp THCS, 1.868 học sinh; chưa có trường THPT cũng như Trung tâm GDTX - DN. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên các cấp học, ngành học có 876 người, không đủ về số lượng, vênh về cơ cấu, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ hạn chế, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt khoảng 60%.
Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) ra đời như một luồng gió mới tiếp thêm sức mạnh cho giáo dục Quan Sơn. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn xác định việc “trồng người” để đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai là vô cùng quan trọng. Với sự giúp đỡ của tỉnh, các ngành cấp tỉnh, sự nỗ lực của địa phương sau 2 năm thành lập huyện (đến năm học 1999 - 2000), huyện Quan Sơn đã thành lập được trường THPT mới chỉ có 2 lớp và 100 học sinh. Năm học 2000 - 2001, Trung tâm GDTX được thành lập. Lúc này, toàn huyện đã có 11 trường mầm non với 2.038 cháu; 11 trường tiểu học với 4.949 học sinh; 11 trường THCS với 3.553 học sinh; số học sinh THPT tăng gấp 6,5 lần so với năm học 1999 - 2000. 
Đến năm học 2015 - 2016, bậc học mầm non đã có 15 trường với 190 nhóm, lớp, 3.638 cháu; tiểu học có 13 trường với 219 lớp, 3.179 học sinh; THCS có 13 trường với 83 lớp, 2.190 học sinh (trong đó có 7 trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS); 01 trường phổ thông có nhiều cấp học (TH và THCS) với 14 lớp, 313 học sinh; 02 trường THPT với 28 lớp, 994 học sinh; 01 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Dạy nghề với 61 học viên văn hóa và hàng trăm lượt học viên học nghề mỗi năm. Hiện tại, toàn huyện có 13 Trung tâm học tập cộng đồng (mỗi đơn vị hành chính xã, thị trấn có 01 trung tâm). Nội dung, hình thức hoạt động của các Trung tâm HTCĐ ngày càng đa dạng, phong phú, thu hút ngày càng nhiều người đến học tập; hoạt động ở các Trung tâm học tập cộng đồng đã từng bước có nền nếp. Vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong hệ thống giáo dục Quốc dân từng bước được khẳng định, giáo dục cho người lớn ngày càng được quan tâm. 
Cùng với việc mở rộng quy mô mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cũng không ngừng được đầu tư xây dựng và bổ sung. Hiện nay, toàn huyện có 522 phòng học, trong đó có 303 phòng học kiên cố, cao tầng chiếm tỷ lệ 58,1%; 150 phòng học cấp 4 chiếm tỷ lệ 28,7%. Tỷ lệ phòng học tranh tre, tạm bợ giảm còn 13,2%. 
Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn luôn xác định, muốn có trò giỏi trước hết phải có thầy giỏi. Chính vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Đặc biệt đã tham mưu cho UBND huyện ban hành đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020” nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà. Năm học 2015 - 2016, toàn huyện có 1.091 cán bộ, giáo viên, nhân viên (mầm non 368; tiểu học 396; THCS 298; Trung tâm GDTX - DN 15; Phòng GD&ĐT 14) thì có 781 đảng viên (chiếm 71,6%), 1.065 người đạt trình độ trên chuẩn là 803 người (chiếm 73,6%). Hiện có nhiều người đang theo học Thạc sỹ, Tiến sỹ (có 2 Tiến sỹ đã luân chuyển về Trường Đại học Hồng Đức và Trường Chính trị Tỉnh). Hiện nay số cán bộ giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số, người địa phương chiếm tỷ lệ cao (622 người, chiếm 57%). 
Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối kết hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; sự quan tâm của các cấp đảng, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong huyện; đặc biệt là sự quyết tâm, năng động vượt khó của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nên chất lượng giáo dục huyện nhà đã có nhiều điểm khởi sắc. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS đạt 100%. Chất lượng giáo dục đại trà đã có nhiều tiến bộ. Qua nhiều năm phấn đấu xây dựng, đã có 14 trường đạt chuẩn Quốc gia (03 trường mầm non, 05 trường tiểu học, 05 trường THCS, 01 trường TH&THPT) và nhiều trường cận chuẩn đang trong lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia; được công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ trong tháng 4 năm 2008; đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vào tháng 12 năm 2003; đạt chuẩn phổ cập THCS tháng 6 năm 2006 (hoàn thành trước một năm so với kế hoạch). Tháng 7 năm 2004, huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (hoàn thành trước một năm so với kế hoạch). 
Những thành tích nổi bật: Trong quá trình phát triển, chất lượng mũi nhọn trong giáo dục đào tạo của huyện đã được nâng lên. Huyện đã đạt những kết quả cao trong nhiều cuộc thi do Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT tổ chức như: Cuộc thi giao lưu học sinh giỏi bậc tiểu học cấp tỉnh được xếp hạng Ba toàn đoàn, nhiều học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân. Cuộc thi Thi bé khỏe - bé khéo tay cấp tỉnh bậc Mầm non được xếp hạng Ba toàn đoàn, nhiều cháu đạt giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân; Thi làm đồ dùng đồ chơi bậc Mầm non cấp tỉnh đạt giải Nhất toàn đoàn, nhiều cá nhân đạt giải Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba...; Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt giải Ba và giải Khuyến khích cá nhân. Quan Sơn đã có 03 học sinh đậu vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn (chuyên Sinh, Toán, Sử), 01 giáo viên giỏi cấp Quốc gia, 03 giáo viên đạt giải cấp Quốc gia; 06 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, có hàng trăm lượt giáo viên, học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều học sinh đạt giải cao ở cuộc thi viết thư quốc tế UPU, tiếng hát “Hoa phượng đỏ”, văn hóa, văn nghệ, viết chữ đẹp, vẽ tranh và thể dục thể thao (huy chương Vàng, Bạc, Đồng Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh và toàn quốc)... với hàng trăm lượt giáo viên và học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.
Với những kết quả “gặt hái” được trong gần 20 năm qua, giáo dục huyện Quan Sơn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2 tập thể và 05 cá nhân), Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen (19 tập thể và 42 cá nhân, 186 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục), 04 đơn vị được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen (05 tập thể và 15 cá nhân), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen (01 tập thể và 02 cá nhân), Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen (33 tập thể và 152 cá nhân), Liên đoàn Lao động tỉnh tặng giấy khen (19 tập thể và 27 cá nhân), Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen (69 tập thể và 251 cá nhân), Chủ tịch UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (449 lượt cán bộ giáo viên được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở). 
Qua gần 20 năm trồng người, đội ngũ cán bộ, giáo viên huyện Quan Sơn đã và đang “ươm gieo” được những mầm xanh tươi tốt, bổ sung nguồn nhân lực cho huyện và cho đất nước. Để Giáo dục và Đào tạo Quan Sơn phát triển một cách vững chắc, toàn diện, Phòng GD&ĐT xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thiết phải thực hiện từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Trước hết là quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (dồn lớp, dồn khu trong điều kiện thực tế). Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Trước mắt tranh thủ các chương trình dự án của Nhà nước từng bước thực hiện kiên cố hóa trường lớp học, đến năm 2018 cơ bản xóa nhà tranh tre, nứa lá. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phát triển toàn diện; tích cực đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác thi cử, tuyển sinh, đánh giá kết quả giáo dục. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập, phát triển đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ thông qua giáo dục thường xuyên và dạy nghề cho người dân địa phương. Thực hiện có hiệu quả các Đề án về giáo dục đã được các cấp ban hành. 
Công tác giáo dục và đào tạo của huyện Quan Sơn cần tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài, phát huy tối đa nội lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” và thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành, góp phần xây dựng quê hương Quan Sơn ngày một giàu đẹp. 
4.3.2. Về Y tế
Giai đoạn từ 1997 - 2006: Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Quan Sơn được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 9 tháng 01 năm 1997 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Thời kỳ đầu, Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn hoạt động trên nền tảng của Phân viện km 34 với 50 giường bệnh, trong đó có 1 phòng khám đa khoa khu vực đặt tại xã Na Mèo và 9 Trạm y tế xã, tổng số có 24 cán bộ, trong đó có 4 bác sỹ, còn lại là y sỹ, điều dưỡng và cán bộ khác(1), trong đó có 3 đảng viên do đó phải sinh hoạt ghép với Chi bộ Bưu điện. 
Khi mới thành lập, nơi ăn ở của cán bộ, viên chức và nơi thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, phải khẩn trương xây dựng qui chế hoạt động của cấp ủy, chính quyền, thành lập các tổ chức đoàn thể, sắp xếp các khoa, phòng chuyên môn; đồng thời nhanh chóng phát động các phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 661/TTg ngày 17/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04, Chỉ thị số 11 các qui định về 12 điều y đức, triển khai các cuộc thi điều dưỡng giỏi, thanh lịch, thi trưởng Trạm y tế giỏi, phát động phong trào thi đua học tập không ngừng nâng cao kiến thức cho đội ngũ y, bác sỹ và điều dưỡng viên nhằm tạo những nền tảng ban đầu làm cơ sở cho sự phát triển. 
Mạng lưới y tế cơ sở được tổ chức sắp xếp theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở. Khi đó huyện Quan Sơn mới có 9 xã có Trạm Y tế.(1)
Giai đoạn từ 2006 đến nay: Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở chia tách từ Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn. Trong quá trình hình thành và phát triển, cùng với bước phát triển chung của toàn ngành và huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành y. Sau khi thành lập, bệnh viện được giao chỉ tiêu 50 giường bệnh với 7 khoa phòng chức năng. Đến nay Bệnh viện được xếp hạng III, với số giường bệnh theo kế hoạch là 70 giường, giường thực kê là 160 giường. Bệnh viên đã kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của một số bộ phận, gồm 12 khoa, phòng chức năng và 01 phòng khám đa khoa khu vực. Các khoa, phòng của đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận được quy định tại Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. 
Khi mới thành lập, bệnh viện có 42 cán bộ với cơ cấu gồm 8 bác sỹ (trong đó có 02 bác sỹ đào tạo sau đại học). Đến nay tổng số cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của bệnh viện là 79(1). 
Một số thành tích nổi bật: Đối với công tác khám, chữa bệnh, hằng năm Bệnh viện đa khoa huyện thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân, sử dụng và khai thác có hiệu quả các thiết bị hiện đại được đầu tư. Đến nay, bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới trong chuẩn đoán và điều trị như: Phẫu thuật kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình; can thiệp lồng ngực trong chấn thương ngực hở; phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn; chăm sóc sơ sinh non tháng bằng lồng ấp; sử dụng máy thở hồi sức cấp cứu; sử dụng máy rửa dạ dày tự động trong cấp cứu, hồi sức chống độc; xét nghiệm huyết học 10 thông số; xét nghiệm sinh hóa máu bán tự động; xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 10 thông số; siêu âm mạch máu; chẩn đoán sàng lọc trước sinh bằng siêu âm màu 3D; nội soi Tai - Mũi - Họng; nội soi dạ dày bằng hệ thống soi tiêu hóa ống mềm. 
Nhân dân trong huyện được tiếp cận với nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, giảm đáng kể chi phí điều trị cho người bệnh, giảm tải cho các bệnh tuyến trên. Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn là một trong những đơn vị tuyến huyện có nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực triển khai được nhiều kỹ thuật mới trong điều trị. Năm 2007, bệnh viện được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen, năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 
Đến nay toàn huyện đã có 13/13 xã, thị trấn đi vào hoạt động, đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các xã và thôn bản, trang thiết bị dần dần được mua sắm, nhà cửa được nâng cấp, cán bộ chuyên môn có trình độ cao dần dần được đào tạo đáp ứng được về công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện; số cán bộ y tế làm công tác Y học cổ truyền tại các trạm y tế xã, thị trấn là 9 người, gần đạt tỷ lệ 70% trên tổng số trạm Y tế trên toàn huyện. 
Đối với công tác Y tế dự phòng: mạng lưới y tế cơ sở đã hoạt động có hiệu quả, các xã đã có nhà trạm, cán bộ y tế xã, thôn bản đã hoạt động có nề nếp, các kỹ thuật được triển khai thực hiện tại các xã, thuốc thiết yếu đã tạm đủ. Nhân dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác y tế. Bệnh viện triển khai công tác phòng chống sốt rét có hiệu quả, đẩy lùi bệnh sốt rét vào thế ổn định, người mắc sốt rét giảm, không có bệnh nhân tử vong do sốt rét, không có dịch SR. Các chương trình phòng chống các bệnh xã hội như: Chương trình phòng chống bệnh phong được thanh toán trên toàn huyện vào năn 1997; Thực hiện tốt chương trình phòng chống bệnh Lao; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hằng năm giảm từ 1,2 - 1,5%. Chương trình “Mắt cộng đồng” được triển khai có hiệu quả, hằng năm đã phối hợp với các đơn vị tuyến tỉnh mổ thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi; Thường xuyên triển khai chương trình phòng chống HIV/AIDS, quản lý và giám sát tốt các trường hợp nguy cơ cao và số ca nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn; tuyên truyền cho nhân dân sử dụng muối iốt để giảm người mắc bướu cổ, Chương trình tiêm chủng được triển khai đồng bộ và thường xuyên. 
 Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phục vụ cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, ngành y tế Quan Sơn còn làm tốt công tác hợp tác Quốc tế như: Kiểm dịch y tế biên giới qua các cửa khẩu Việt - Lào; khám chữa bệnh cho nhân dân hai huyện Viêng Xay, Sầm Tớ thuộc tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, trao đổi thông tin qua hội nghị, hội thảo chuyên ngành khi được Sở Y tế giao nhiệm vụ. Trung bình mỗi năm (tính từ 2006 đến nay) Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn đã khám và điều trị cho trên 200 lượt bệnh nhân Lào, góp phần quan trọng vào mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Lào. 
4.4. CÁC TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN QUAN SƠN
4.4.1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn
Quá trình hình thành và phát triển
Quan Sơn là huyện vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh, địa hình hiểm trở, có trục đường Quốc lộ 217 chạy xuyên suốt theo chiều dài của huyện và qua Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, có 6 xã biên giới giáp với nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa và của cả nước, vì vậy ngay từ những ngày đầu thành lập huyện, công tác quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quan tâm, chăm lo, xây dựng, củng cố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới Quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Trải qua gần 20 năm xây dựng, lực lượng vũ trang huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, mà trực tiếp là Huyện ủy, UBND huyện cùng với sự giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trong huyện, lực lượng vũ trang huyện Quan Sơn đã không ngừng được củng cố, tăng cường và trưởng thành nhanh chóng, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện( ).
Trên cơ sở quán triệt những quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, hằng năm Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương ngày càng vững chắc; tham mưu làm tốt công tác khảo sát, quy hoạch, xây dựng khu vực phòng thủ, khu căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ; Tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”.
Công tác giáo dục quốc phòng cho học sinh trường THPT và Trường Dân tộc Nội trú học môn giáo dục quốc phòng - an ninh theo phân phối chương trình được tổ chức thực hiện có nề nếp và chất lượng. Thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đã nâng cao trình độ, nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân trong thời kỳ mới, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.
Chức năng, nhiệm vụ trọng tâm
Ban Chỉ huy Quân sự làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Bên cạnh chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS huyện còn chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp lực lượng, các ban, ngành đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, như: Tham gia hoạt động phối hợp bảo vệ an ninh biên giới giữa 03 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng theo Nghị định 107 của Chính phủ; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động, thù địch. 
Thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên; với phương châm xây dựng lực lượng mạnh và rộng khắp, chú trọng cả về chất lượng và số lượng, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ hàng năm được tổ chức, sắp xếp, biên chế bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao; Lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt toàn huyện đến nay đã được biên chế, sắp xếp đủ 13 Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn, 04 Ban chỉ huy quân sự Tự vệ và 09 đơn vị Tự vệ đúng theo quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ. 100% các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã đều tham gia cấp ủy ở cơ sở; chất lượng dân quân tự vệ từng bước được nâng lên, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở.
Lực lượng dự bị động viên thường xuyên được quản lý chặt chẽ và sắp xếp cơ bản đúng với chuyên ngành quân sự, tổ chức hoạt động có hiệu quả, nề nếp. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên là 33,14%; Đảng ủy, chỉ huy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chế độ chi trả phụ cấp chức vụ hàng quý cho các đối tượng dự bị động viên đúng quy định.
Hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, bằng nhiều biện pháp tích cực, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên và nhân dân nâng cao nhận thức về luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Do làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, giáo dục nên hàng năm đều hoàn thành tốt công tác tuyển quân, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đúng luật. Công tác tuyển sinh quân sự, đã làm tốt công tác tuyên truyền trong học sinh và thanh niên, vì vậy số lượng học sinh, thanh niên đăng ký tuyển sinh quân sự và tỷ lệ đỗ vào các trường quân sự hàng năm đều tăng, đã góp phần thiết thực bổ sung lực lượng cán bộ cho quân đội nói chung và cho địa phương nói riêng.
Công tác huấn luyện, diễn tập luôn được Đảng ủy, chỉ huy quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về công tác huấn luyện, diễn tập hàng năm. Trước khi huấn luyện, diễn tập đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt về con người, kế hoạch, chương trình huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng, chuẩn bị về cơ sở vật chất, giáo án, thao trường, bãi tập; chú trọng khâu tập huấn, bồi dưỡng, thông qua giáo án, thông qua kế hoạch diễn tập cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; trong huấn luyện đã thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tổ chức huấn luyện, diễn tập sát với tình hình thực tế địa phương và từng đối tượng, sát với phương án chiến đấu trị an ở cơ sở; sau huấn luyện, diễn tập tổ chức kiểm tra, hội thi, hội thao, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả chặt chẽ, nghiêm túc. Lực lượng dự bị động viên, hàng năm được báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện theo quy định của trên. Thông qua huấn luyện, diễn tập đã nâng cao trình độ về mọi mặt, khả năng vận hành cơ chế 02 (nay là thực hiện Nghị quyết 28) của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng về sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh; đồng thời nâng cao trình độ chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa các thành phần, lực lượng trong xử trí các tình huống.
Song song với nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, vì vậy Đảng ủy, chỉ huy luôn quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang xây dựng ý thức thường trực, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao. 
Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 37 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về xây dựng chính quy và Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chức năng và cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân và lực lượng vũ trang về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang hàng năm, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Luôn đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đẩy mạnh học tập Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước, luôn kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức với công tác chính sách trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chính vì vậy đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tích cực chủ động thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy vài trò hiệu quả hoạt động của cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ ở từng cơ sở, nhằm xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thường xuyên chỉ đạo 2 đội công tác tăng cường xây dựng cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Hàng quý, 6 tháng, một năm, cơ quan Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị giao ban phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đứng chân trên địa bàn để thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, chức năng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách tồn đọng sau chiến tranh, chính sách xã hội trên địa bàn, bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng, góp phần tạo được niềm tin của nhân dân các dân tộc trong huyện đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Ngay sau khi huyện Quan Sơn được thành lập, Ban Chỉ huy quân sự, công tác quân sự- quốc phòng địa phương luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quan tâm, xây dựng và từng bước trưởng thành. Xuyên suốt trong quá trình hoạt động của LLVT (lực lượng vũ trang) huyện là: Tập trung xây dựng lực lượng, ý chí quyết tâm, kiên quyết đánh bại chiến lược “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng. Với chức năng là cơ quan thường trực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiêm vụ công tác quân sự - quốc phòng của địa phương. LLVT huyện Quan Sơn thực sự là khối đại đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao. Đồng thời đã chủ động, nhạy bén trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, quán triệt chỉ thị, NQ cấp trên, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch mà đặc biệt là tuyên truyền 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, trên cơ sở đó để không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng của địa phương. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện, diễn tập, bảo đảm sẵn sang chiến đấu trong mọi tình huống.
Về xây dựng lực lượng, với phương châm, tập trung xây dựng đủ về số lượng nâng cao chất lượng đồng bộ LLVT đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và phát huy vai trò nòng cốt trong khu vực phòng thủ.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị, LLVT huyện Quan Sơn cũng đã giải quyết tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội, chính sách tồn đọng sau chiến tranh.
Về thực hiện chức năng tham mưu: Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòngP trong tình hình mới,.chỉ thị mệnh lệnh cấp trên, đảng ủy BCHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT về nhiệm vụ chiến lược cách mạng trong giai đoạn mới.
Đảng bộ quân sự huyện qua các kỳ Đại hội từ 1996 đến nay đều được Đảng bộ cấp trên công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 100% cán bộ, đảng viên yên tâm, phấn khởi hoạt động công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
Với những thành tích trên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và Đảng bộ, UBND tỉnh Thanh Hoá tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 3 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; 2 Danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu IV; 1 Bằng khen của Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh; 3 Bằng khen của Đảng bộ tỉnh; 4 Bằng khen của UBND tỉnh; nhiều chiến sĩ đựoc tặng Bằng khen, Giấy khen. 
4.4.2. Công an huyện Quan Sơn
Công an huyện Quan Sơn được thành lập năm 1997, trên cơ sở tách từ Công an huyện Quan Hóa theo Nghị định 72/CP của Chính phủ. 
Những ngày đầu thành lập, Công an huyện gặp rất nhiều khó khăn, toàn đơn vị có 15 đồng chí, cơ sở vật chất thiếu thốn, trong khi đó tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá nước ta với nhiều phương thức, thủ đoạn thâm độc, đặc biệt âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bên cạnh đó tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, có thể nói đó là những thách thức lớn đối với Công an huyện Quan Sơn trong công tác quản lý địa bàn vùng cao biên giới trọng yếu của Tổ quốc.
Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành(1), Công an huyện Quan Sơn ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đến nay toàn thể đơn vị có 70 đồng chí với 07 đội công tác, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, vượt qua những khó khăn, thách thức, lực lượng Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với các lực lượng Quân sự, Biên phòng quản lý chặt chẽ các địa bàn, mục tiêu, tuyến, lĩnh vực trọng điểm về an ninh Quốc gia; đồng thời triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm làm trong sạch địa bàn. Đi đôi với việc tăng cường công tác nghiệp vụ, Công an huyện luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chú trọng vào việc thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề, 10 điều kỷ luật và điều lệnh của ngành.
Cùng với truyền thống vẻ vang của huyện nhà, tập thể cấp ủy - lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an huyện Quan Sơn đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, luôn hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn huyện Quan Sơn(1).
 Với những thành tích trên, Công an huyện đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 Huy chương “Vì An ninh Tổ quốc”; 1 Bằng khen của Chính phủ; 2 Bằng khen của Tỉnh ủy; 2 Bằng khen của UBND tỉnh; 02 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 3 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia”; nhiều cán bộ chiến sỹ được tặng Bằng khen của Bộ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
4.4.3. Các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Quan Sơn
4.4.3.1. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (tiền thân là Đồn 22) được thành lập ngày 01 tháng 5 tháng 1959(1).
Thực hiện Nghị quyết 22, ngày 10 tháng 10 năm 1979 của Bộ chính trị, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) chuyển từ Bộ công an sang Bộ Quốc phòng thành lực lượng Bộ đội Biên phòng, trạm kiểm soát hành chính của Đồn được tách ra thành Đồn cảnh sát cửa khẩu do Bộ Công an quản lý. Đến tháng 10 năm 1991, Đồn Biên phòng 497 và Trạm Cảnh sát cửa khẩu Na Mèo được hợp nhất lại thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Na Mèo.
Từ ngày thành lập đến nay, cùng với sự chuyển biến của lực lượng, đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo qua các thời kỳ đã mang các phiên hiệu sau đây:
- Từ năm 1959 đến năm 1960 gọi là Đồn 22;
- Từ năm 1960 đến năm 1964 gọi là Đồn 101;
- Từ năm 1964 đến năm 1987 gọi là Đồn 43;
- Từ năm 1987 đến năm 1991 gọi là Đồn 497;
- Từ năm 1991 đến năm 2004 gọi là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Na Mèo.
- Từ năm 2004 đến nay gọi là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo. 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đứng chân trên tuyến biên giới phía tây của tỉnh Thanh Hóa, giáp huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Địa bàn đồn quản lý gồm có 2 xã biên giới là: Sơn Thủy và Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn, dân cư gồm 4 dân tộc: Thái, Kinh, Mường và Mông, trong đó dân tộc Thái chiếm 80%; có 3 bản người Mông được hình thành từ năm 1990 chuyển cư từ Pù Nhi sang và cũng là 3 bản Mông duy nhất của huyện Quan Sơn. Đối diện với địa bàn hoạt động của đồn là 2 cụm (Mường Pùn và Mường Xôi) thuộc huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); có 22 chòm bản, trong đó 09 bản người Mông. 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 30km đường biên giới, với 13 mốc/16 vị trí; quản lý 01 cặp Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Việt Nam) - Nậm Xôi (Lào); bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng cơ sở chính trị địa phương 2 xã biên giới (Na Mèo và Sơn Thủy, huyện Quan Sơn); và duy trì thực hiện công tác đối ngoại Biên phòng tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo. Cụ thể là:
 Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ như: xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới; vượt biên, cư trú, đi lại trái phép trong khu vực biên giới; bảo vệ lợi ích Quốc gia về tài nguyên, môi trường trong khu vực biên giới, cửa khẩu.
 Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về biên giới Quốc gia, các điều ước Quốc tế về biên giới lãnh thổ có liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới, an ninh cửa khẩu về lĩnh vực xuất nhập cảnh, xuất nhập biên.
 Kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh qua lại biên giới, cửa khẩu.
Giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn biên giới, cửa khẩu. Đấu tranh chống lại âm mưu và các hoạt động phá hoại của bọn tình báo, gián điệp, biệt kích và các loại tội phạm khác xâm phạm an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu.
Tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 2 xã giáp biên giới.
 Quan hệ trực tiếp với lực lượng bảo vệ biên giới nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để thực thi các điều ước quốc tế về biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động làm phương hại đến quan hệ hai Nhà nước Việt Nam - Lào.
 Phối hợp với cơ quan Quân sự huyện tham gia khu vực phòng thủ vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu chống gây xung đột vũ trang và chống chiến tranh xâm lược. Thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện.
 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã đạt được nhiều thành tích góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (năm 1978); Được thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Hai, hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương.
Những thành tích ấy góp phần củng cố xây dựng truyền thống của đơn vị anh hùng - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo trong thời kỳ đổi mới.
4.4.3.2. Đồn Biên phòng Mường Mìn
Ngày 20 tháng 01 năm 2006, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 22/QĐ-BQP về việc thành lập Đồn Biên phòng Mường Mìn (mang phiên hiệu 499), Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Qua một quá trình chuẩn bị cho công tác thành lập đồn từ khâu khảo sát vị trí đóng quân đến tổ chức thành lập đồn, ngày 10 tháng 04 năm 2007 Bộ chỉ huy Đồn biên phòng Thanh Hóa chính thức tổ chức thành lập Đồn Biên phòng Mường Mìn.
Những ngày đầu thành lập, Đồn Biên phòng Mường Mìn trải qua rất nhiều khó khăn. Trong khi chờ đợi làm doanh trại đơn vị đã ở nhờ tại 5 nhà dân của bản Yên, xã Mường Mìn. Đó là các gia đình ông Hà Văn Học; Vi Văn Khánh; Vi Văn Tuyết; Vi Văn Quán; Vi Văn Nhung. Ban chỉ huy đồn đóng tại gia đình ông Hà Văn Học. Sau gần 4 tháng với sự nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ cùng với sự giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn, đơn vị đã làm xong 3 dãy nhà tạm 17 gian để cán bộ chiến sĩ tập trung về đồn tiếp tục xây dựng, củng cố doanh trại.
Ngày 28 tháng 11 năm 2007, Đồn Biên phòng Mường Mìn chính thức làm lễ ra mắt và ngày 01 tháng 12 năm 2007 chính thức nhận nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 12 Km đường biên giới, cột mốc H4, địa bàn 02 xã Mường Mìn và Sơn Điện trên địa bàn 02 xã Sơn Điện và Mường Mìn.
Các cộng đồng dân cư trên địa bàn là 16 bản (xã Mường Mìn 5 bản, xã Sơn Điện 11 bản), gồm 3 dân tộc: Thái, Mường, Kinh; trong đó dân tộc Thái chiếm 85%, dân tộc Mường chiếm 11%, dân tộc Kinh 4%.
Quá trình xây dựng và trưởng thành của Đồn Biên phòng Mường Mìn đã góp phần quan trọng trong công tác vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, tích cực sản xuất, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, bản làng văn hóa, thực hiện nghiêm hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới, cùng Bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, lập được nhiều thành tích góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Đồn Biên phòng 499 Mường Mìn đã được Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ Thi đua cùng nhiều giấy khen của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa.
4.4.3.3. Đồn Biên phòng Tam Thanh
Đồn Biên phòng Tam Thanh được thành lập ngày 30 tháng 4 năm 1959 với phiên hiệu là Đồn Biên phòng 45. Năm 1987 được đổi tên là Đồn Biên phòng 501. Năm 2011, được đổi tên là Đồn Biên phòng Tam Thanh, đứng chân trên địa bàn xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa(1). 
Đồn Biên phòng Tam Thanh có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, đoạn biên giới Việt Nam - Lào dài 22km và Mốc H5; Thực hiện Quyết định số 01 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc Quốc giới Việt Nam - Lào, đến nay Đồn bảo vệ 22km đường biên giới và 10 mốc Quốc giới từ mốc 337 đến mốc 346.
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Tam Thanh đã kiên trì bám địa bàn, bám dân, dũng cảm, sáng tạo khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. Trong thời kỳ Đổi mới, Đồn Biên phòng Tam Thanh nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng bộ đội biên phòng Thanh Hóa.
Đồn Biên phòng Tam Thanh đã được Đảng và Nhà nước, Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 03 tháng 3 năm 2008 đơn vị đã vinh dự được Đảng, Quốc hội, Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.
 


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 23
 Hôm nay: 73
 Tổng số truy cập: 730026
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT