Trang chủ   /   Tin hoạt động   /   Những vấn đề đặt ra cho công tác tư tưởng trên địa bàn huyện Quan Sơn hiện nay
Những vấn đề đặt ra cho công tác tư tưởng trên địa bàn huyện Quan Sơn hiện nay
Sau hơn 20 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân được phát huy và nâng cao, tư tưởng tích cực được mở rộng, tạo nên sức mạnh tinh thần trong giai đoạn hiện nay.

Tọa đàm khoa học chủ đề: "Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa".

Trong những năm qua, công tác tư tưởng trên địa bàn huyện Quan Sơn luôn được coi trọng và tăng cường, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng; gắn kết chặt chẽ hơn với những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kịp thời và nhạy bén hơn trong đấu tranh tư tưởng. Công tác tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, nêu gương cái tốt, phê phán cái xấu … được coi trọng hơn. 

Cán bộ, đảng viên đảng bộ thị trấn Quan Sơn học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - chuyên đề năm 2018 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng vẫn còn bộc lộ một số yếu kém, khuyết điểm đó là: Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và chưa linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức đảng thấp; nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới; tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân vẫn còn. Công tác tham mưu, dự báo tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn chậm và lúng túng. Công tác nắm và định hướng tư tưởng, dư luận có việc chưa kịp thời, thiếu chủ động, nhất là trong giải quyết những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trước tình hình trên, để từng bước nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, cần thực hiện tốt một số chủ trương và giải pháp sau: 

Một là , cần thống nhất nhận thức trong toàn Đảng bộ về công tác tư tưởng hiện nay. Phải xác định rằng công tác tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của chính quyền, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành chức năng, các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng. Trọng tâm của công tác tư tưởng hiện nay là phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để toàn Đảng, toàn dân, các ngành, các cấp quán triệt thực hiện đúng. Phải bảo vệ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động. Đặc biệt, cần quán triệt phương châm cơ bản trong công tác tư tưởng là phải coi trọng chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính.

Hai là, quan tâm chỉ đạo và tổ chức thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống; khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, đề cao các giá trị văn hóa dân tộc, đạo đức, lối sống của người dân. Các cấp, các ngành cần tăng cường các hình thức tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống yêu quê hương, đất nước. Đẩy mạnh học tập, thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng về văn hóa, văn nghệ. Cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm phải kiên quyết đấu tranh với tư tưởng  xem nhẹ các giá trị văn hóa dân tộc, tâm lý hoài nghi, trông chờ ỷ lại; lên án những quan điểm trọng vật chất - nhẹ tinh thần, trọng cá nhân - nhẹ tập thể;  các biểu hiện suy đồi đạo đức. Chú trọng bảo vệ môi trường văn hóa văn minh, trong sáng, lành mạnh ở mỗi gia đình, cơ quan, tập thể.

Ba là, đầu tư phát triển, tăng cường sự chỉ đạo, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phát thanh, truyền hình, văn hóa, văn nghệ, nhất là trong việc định hướng chính trị - tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trong xã hội; góp phần xây dựng con người Quan Sơn có lập trường, tư tưởng vững vàng, có tri thức, giàu tình cảm, có đạo đức cách mạng trong sáng và lối sống lành mạnh. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 Bốn là, các cơ quan chức năng cần phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền. Phối hợp tổ chức tốt cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Chủ động phát hiện các vấn đề phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong huyện. Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh biên giới, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng; tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tiến trình hội nhập quốc tế  và xu hướng toàn cầu hóa thâm nhập, phá hoại, tác động, chuyển hóa từ bên trong, tiến hành các hoạt động phá hoại trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng.

Năm là, Tập trung phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện về lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và các quan điểm của Đảng. Tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Sáu là, Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kiên quyết chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lợi ích nhóm, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII), ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đố Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 04/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Về tăng cường công tác tư tưởng, nhanh chóng thay đổi tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu trong nhân dân; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Quan Sơn trở thành huyện khá.  

Bảy là, Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nhằm nâng cao nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên; nâng cao tính chiến đấu, sự sắc bén, tính thiết thực và sức thuyết phục của công tác tư tưởng. Đặc biệt là đấu tranh có hiệu quả đập tan các luận điệu sai trái, cơ hội, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường khả năng nắm bắt dư luận xã hội một cách kịp thời, khách quan, toàn diện; nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp và tham mưu cấp ủy các cấp đề ra các giải pháp giải quyết hiệu quả./.

Phạm Hồng Kiêu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 8
 Hôm nay: 559
 Tổng số truy cập: 386744
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT