Trang chủ   /   Văn Hóa - Xã Hội   /   Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại Trung tâm BDCT huyện Quan Sơn
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại Trung tâm BDCT huyện Quan Sơn

Giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng; là quá trình phổ biến, truyền bá có hệ thống chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Giáo dục lý luận chính trị được thực hiện theo các chương trình quy định, nhằm xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cộng sản, tạo nên bản lĩnh chính trị, niềm tin có cơ sở khoa học vững chắc vào mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần tự giác và tính tích cực trong các hoạt động xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ phát triển đất nước.

Để đạt được mục đích và yêu cầu đó, đòi hỏi việc quản lý thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị cần có một thiết chế tổ chức với những hình thức và phương pháp tiên tiến, phù hợp với những đặc trưng riêng của nó. Nghĩa là khi tiến hành thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị đòi hỏi phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản của lý luận dạy học và phương pháp dạy học tiên tiến như: Hệ thống chương trình, hệ thống tổ chức chỉ đạo và thực hiện, giáo trình, sách giáo khoa, đội ngũ cán bộ giảng dạy (giảng viên), cơ sở vật chất...và các phương tiện kỹ thuật khác để phục vụ cho quá trình dạy và học.

Chất lượng và hiệu quả đào tạo được coi là một trong những thước đo quan trọng xác định vị trí và sự đóng góp của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Công tác tổ chức và quản lý của Trung tâm, đội ngũ giảng viên, học viên, quá trình giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, tài chính…Thực tế cho thấy, những năm quan tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quan Sơn, yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng giáo dục là đội ngũ giảng viên, yếu tố con người. Chính vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng luận chính trị trong giai đoạn hiện nay cần có những giải pháp trọng tâm, căn bản. 

Thứ nhất: Quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả đội ngũ giảng viên

Trung tâm được biên chế gồm 4 giảng viên chuyên trách và 07 giảng viên kiêm chức. Trong số 07 giảng viên kiêm chức chỉ có khoảng 40% thường xuyên tham gia giảng dạy. Vì vậy để đảm bảo hoạt động giảng dạy của Trung tâm theo đúng kế hoạch đòi hỏi cần có sự tham gia của 100% giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy. Bên cạnh đó cần phải thực hiện đảm bảo quy trình duyệt giáo án trước khi giảng viên giảng dạy, tổ chức dự giờ và nhận xét góp ý hoàn thiện giáo án, giờ giảng. Đồng thời bố trí giảng viên giảng dạy nội dung, chương trình phù hợp với chuyên ngành đào tạo và nhiệm vụ công tác. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo giờ giảng đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đặc biệt là phải nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên:

Về  phẩm chất chính trị, đạo đức giảng viên. Yêu cầu đầu tiên đối với giảng viên lý luận chính trị chính là phẩm chất chính trị của người chiến sĩ cộng sản, trung thành với lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng của Đảng và có đạo đức cách mạng trong sáng, là sự say mê với công việc giảng dạy, nghiên cứu, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, lao động không biết mệt mỏi cho sự nghiệp giáo dục của Đảng, lấy phê bình và tự phê bình để phát huy ngày càng cao ưu điểm và sửa chữa khuyết điểm… Bên cạnh phẩm chất chính trị, người giảng viên cần phải có đức tính yêu nghề và yêu người. Phẩm chất chính trị, tử tưởng và đạo đức như là cái gốc của mỗi con người. 

Về tri thức khoa học: Phẩm chất chính trị và đạo đức như là cái gốc cơ bản của người thầy, thì kiến thức khoa học là điều kiện cơ bản nhất để người thầy thực hiện thành công chức năng giáo dục của mình. Do nhiệm vụ đặc thù của Trung tâm không có khoa, phòng chuyên môn. Lớp học ở nhiều loại hình khác nhau nên đòi hỏi người giảng viên phải có tri thức khoa học tổng hợp. Một mặt phải có kiến thức nhất định về khoa học cơ bản, về khoa học bổ trợ, mặt khác, phải đạt trình độ nhất định về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Về chuyên môn, nghiệp vụ: Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người giảng viên lý luận chính trị là nhân tố quyết định chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ của họ. Năng lực ấy bao gồm nhiều mặt, nhưng chủ yếu là năng lực giảng dạy (năng lực sư phạm) và năng lực nghiên cứu khoa học. Trong hai năng lực chủ yếu này, năng lực giảng dạy là năng lực đặc trưng của nghề dạy học, của người giảng viên. 

Để nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ năng lực chuyên môn của giảng viên, Trung tâm BDCT xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên cũng như yêu cầu mỗi giảng viên phải không ngừng tự học, tự nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Cải thiện điều kiện sống và làm việc của đội ngũ giảng viên: Trong cuộc sống, con người luôn có nhu cầu và khát vọng được thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần cũng như nhu cầu được làm việc, được tôn vinh, được khẳng định những giá trị cá nhân trong xã hội. Vì vậy, sự thỏa mãn các nhu cầu là động lực phát triển của con người. Để tạo động lực cho sự phát triển và nỗ lực của mỗi cá nhân trong đội ngũ giảng viên, cần phải có sự tác động làm thay đổi điều kiện sống, điều kiện làm việc. Chính vì vậy, chính sách đãi ngộ giảng viên phải được đảm bảo, được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện tạo nên động lực mới thu hút được nhân tài, khuyến khích giảng viên phát huy mọi khả năng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, đoàn kết, học tập, giúp đỡ lẫn nhau, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp chung.

Thứ hai: Công tác quản lý  học viên

Học viên tham gia học tập, bồi dưỡng tại Trung tâm phần đông là đến từ cơ sở xã, thị trấn, bản, khu phố, đa dạng về thành phần, nhiều độ tuổi và trình độ nhận thức. Thời gian các lớp học tập tại Trung tâm hầu hết đều ngắn, nhiều nhất là lớp Sơ cấp học liên tục một tháng. Các lớp bồi dưỡng chỉ từ khoảng trên dưới một tuần nên chưa kịp xây dựng nề nếp, thói quen học tập và những quy định của Trung tâm. Vì vậy công tác quản lý học viên cũng cần được coi trọng.

Công tác chiêu sinh

Phải làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan (các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể, cấp ủy cơ sở)  để rà soát, xem xét,lựa chọn đảm bảo đúng đối tượng; Đồng thời thông báo tập trung, triển khai nội quy, chế độ chính sách cho học viên; bố trí nơi nghỉ cho học viên có nhu cầu. Giao bộ phận Hành chính - bảo vệ quản lý học viên nội trú và Ban Giám đốc sâu sát với từng lớp học và học viên.

Quản lý học viên trong giờ học

Giáo viên chủ nhiệm cùng với Ban cán sự lớp thường xuyên đôn đốc học viên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lớp học; trong giờ học học viên cần phát huy tính chủ động, tích cực trao đổi bài để nắm bắt kiến thức giảng viên truyền đạt.

Đảm bảo chế độ quyền lợi, trách nhiệm cho học viên

Quan tâm đảm bảo đầy đủ phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy và học tập; thanh toán chế độ cho học viên kịp thời, đúng quy định của Nhà nước; tạo điều kiện cho học viên được tham gia các họat động phong trào do Trung tâm tổ chức; kịp thời động viên, biểu dương học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nhắc nhở học viên vi phạm nội quy lớp học.

Thứ ba: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập

Trong giảng dạy, bên cạnh một số phương pháp truyền thống, cần coi trọng đúng mức phương pháp dạy học nêu vấn đề. Bởi vì đối tượng học viên ở các Trung tâm phần lớn là người lớn tuổi, đã có kinh nghiệm trong công tác. Hơn nữa, đặc thù của bộ môn lý luận Mác - Lênin đòi hỏi công tác giáo dục, truyền bá phải gắn với việc giải đáp những vấn đề phức tạp và mâu thuẫn của thực tế. Việc giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm cần phải tìm cách gợi mở để kích thích học viên nỗ lực tư duy độc lập, chủ động trong việc đón nhận tri thức và biết cách vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng lĩnh vực, từng trường hợp cụ thể diễn ra ở địa phương.

Dạy học nêu vấn đề tạo ra khả năng tốt nhất để công tác giảng dạy lý luận chính trị gắn bó chặt chẽ với đời sống, với chính sách của Đảng. Để vận dụng được phương pháp này, giảng viên phải chú ý đúng mức một số yêu cầu như: Có thể đặt học viên trước các hiện tượng và sự kiện của đời sống, đòi hỏi họ phải vận dụng những tri thức lý luận Mác - Lênin để giải thích bản chất của các hiện tượng đó; Có thể đặt các câu hỏi trên cơ sở lựa chọn một số luận điểm, kiến thức trong bài gắn với các hiện tượng hiện thực tại địa phương để cắt nghĩa, lý giải; Có thể đặt các câu hỏi trên cơ sở nội dung cơ bản của bài giảng, đòi hỏi học viên phải vận dụng kiến thức, trình độ lý luận hiện có để trả lời; Có thể so sánh, đối chiếu những hiện tượng hoặc ý kiến mâu thuẫn nhau cần phải làm rõ để đi đến kết luận đúng đắn, đối chiếu quan niệm thông thường với quan niệm khoa học về một sự vật, hiện tượng.

Thứ tư: Quản lý hoạt động dạy và học

Đối với việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Bước 1. Phối hợp để xây dựng kế hoạch mở lớp: Trên tinh thần thống nhất nội dung, thời gian, thời điểm, thành phần, số lượng người học, người giảng; chương trình nghiên cứu thực tế, phân công chủ trì thảo luận, giải đáp thắc mắc, ra đề, đáp án kiểm tra, coi, chấm bài kiểm tra; phát biểu chỉ đạo trong Lễ Khai giảng, Tổng kết khóa học.  

Bước 2. Ban hành Kế hoạch mở lớp, Thông báo triệu tập học viên, Lịch giảng. 

Bước 3. Giao nhiệm vụ cho công chức, viên chức của Trung tâm phối hợp thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện Ban Giám đốc luôn sát sao, nắm tình hình, thường xuyên trao đổi với đơn vị, cơ quan được phối hợp để việc mở lớp được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

 Đối với việc tổ chức hoạt động nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm: Cần phân tích, đánh giá, xác định được những vấn đề mà cán bộ cơ sở còn thiếu, những kiến thức, kinh nghiệm mà học viên cần và đặc biệt coi trọng thực tế, gắn lý luận với thực tiễn. Để học viên được thăm quan, học hỏi kinh nghiệm nhất là kinh nghiệm để triển khai chương trình trọng điểm Chính phủ đang chỉ đạo: Chương trình mục tiêu quốc gia: “xây dựng nông thôn mới”, "các di tích lịch sử", "giáo dục lịch sử địa phương" để lựa chọn những địa phương có những điểm tương đồng với Quan Sơn, liên hệ và tham mưu cho cấp ủy huyện cho chủ trương đưa các đoàn học viên đến nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm. Việc tổ chức các chuyến nghiên cứu thực tế trong hay ngoài tỉnh đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên 100% các chuyến đi đều đạt kết quả tốt, an toàn, tiết kiệm, để lại dấu ấn sâu sắc trong học viên cũng như ấn tượng tốt đối với những nơi đoàn đến. 

Thứ năm: Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Trang bị mới và bổ sung cơ sở vật chất - kỹ thuật: Hiện tại cơ sở vật chất như: Phòng học, phòng làm việc, khu nội trú học viên, phương tiện nghe, nhìn; sách, báo, tạp chí và các trang thiết bị dạy học của Trung tâm tương đối đầy đủ. Tuy vậy, trang thiết bị kỹ thuật sẽ thường xuyên đổi mới, nâng cấp, nên thiết bị hiện tại sẽ bị lỗi thời, lạc hậu. Do vậy cần bổ sung, thay thế kịp thời, đồng thời có cơ chế hỗ trợ các Trung tâm về tài liệu, giáo trình chuẩn và các tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiên cứu.

Nguyễn Thị Lan: Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện
 


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 13
 Hôm nay: 76
 Tổng số truy cập: 689207
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT